СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Игнатиево

Категория: Училища


Населено място: Игнатиево


Адрес: ул."Плиска"11


Телефон: 05119/2229


Мобилен: 0894746161


Факс: 0888314956


Имейл: oukmi@abv.bg


Facebook: Игнатиево


Web: http://sou.ignatievo.eu

За насПриемЗапитване

История на училището:

Началото на светското образование в гр.Игнатиево (с.Руслар до 1934г.) се полага през 1879г., когато в селото се преселили 35 семейства от Източна Тракия и 25 семейства от близкото с.Карагюр. преселниците тракийци изпратили молба до правителството, което им дало разрешение да отсекат безплатно дървен материал от държавната гора „Камчия”. През 1881г. с докарания материал направили малка постройка с две помещения – едното било определено за обучение на учениците, а другото за параклис. Училище построяват през 1883г. с отпуснати от държавата дървен материал и 1000лв.

За първи учител (1883г.) бил назначен Стоян Попов от селото, който учителствал 2 години. След него дошъл Димитър Ангелов (тракиец от селото) с месечна заплата 1400 лв. Той работил като учител 22г.

На 19 септември 1889г. се открива втора паралелка от училището в новата махала „Карапор”, където се обучава първо и второ отделение от учителя Атанас Иванов, местен човек.

През 1919г. е открита и прогимназия. За нейните нужди през 1920г. е построена сградата на т.н. „Попско училище” с три класни стаи. Същата година в махала „Карагюр” е открита нова паралелка, настанена в здание, наето от Продан Стоилов.

С откриване на прогимназията и новата паралелка в махалата, учителският колектив вече наброява 8 души. Тук учат деца и от с.Аксаково, с.Доброглед, с.Припек, с.Слънчево и др. Нараства броят на учениците и съществуващите учебни помещения се оказват тесни за учениците. През 1930г. се взема решение за построяване на ново училище в с.Руслар и махала „Карагюр”. Така на 15 юни тържествено се полага основния камък на новото училище. На 12 ноември 1930г. започва да работи новото училище в махалата, с две класни стаи. Малко по – късно, на 13 декември 1930г., е открито и централното училище, с пет класни стаи. В него се сливат под едно управление началното училище и прогимназията.

В периода 1951 – 1980Г (до 1958 директор е Карамфил Карамфилов, до 1980г. директор е Камен Барбазов) училището е център на живота в селото. Организира се курсове за ограмотяване на възрастни и вечерно училище за младежи. Извършена е цялостна реконструкция на материалната база, оборудвана е кухня и столова в приземния етаж, създаден е физкултурен салон и редица работилници. Всички класни стаи са преустроени и оборудвани за кабинети по отделните учебни предмети. За първи път в страната е въведено кабинетно обучение.

В навечерието на 100-годишния юбилей на училището е построено новото училище, което действа и сега. То е на четири етажа, с оборудвани кабинети по учебните предмети, класни стаи, 3 физкултурни салона, лекарски кабинет, работилница, кухня и столова.

СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Игнатиево е преобразувано в средно общообразователно училище „Св.Св.Кирил и Методий” от 7.07.2009г.

От 2009/2010 учебна година се реализира прием след завършен 6 клас за специалността „Работник в заведенията за хранене и развлечения”. През 2010/2011 учебна година е приет първият випуск от гимназиалната степен на обучение. Учениците са приети в девети клас в специалността „Готвач”.

Прием за предучилищна подготовка (5г. и 6г.).

Необходими документи:

 • Заявление за прием в подготвителен клас.
 • Копие на акта за раждане на детето.

Прием за първи клас

Необходими документи:

 • Заявление за прием в първи клас.
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас.
 • Копие на акта за раждане на детето.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Прием след завършен 6 клас за специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”
Необходими документи:

 • Заявление за прием в паралелка с професионално обучение по специалността „Работник в заведение за хранене и развлечение”.
 • Удостоверение за завършен 6 клас
 • Медицинско свидетелство

10299945_658702514210677_616106034451110370_n

Прием след завършен 8 клас за специалността „Готвач”

Необходими документи:

 • Заявление за прием в паралелка с професионално обучение по специалността „Готвач”
 • Свидетелство за основно образование
 • Медицинско свидетелство

Вашето съобщение