Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: Булевард Климент Охридски №8


Телефон: 02/ 8163 100, 8163 120, 8163 110


Факс: 02 868-54-88


Имейл: rectorat@uctm.edu


Facebook: ХТМУ


Web: http://dl.uctm.edu/bg/

ИнформацияГалерияКонтакт

Химикотехнологичният и металургичен университет – София е създаден през 1953  г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните технологии, биотехнологиите, екологията, металургията и материалознанието, автоматиката, информационните технологии, енергийната ефективност и мениджмънта.

Университетът е с висока оценка ( 9.38 ) за Институционална акредитация за периода 2018-2024 г и има акредитирани специалности от френски акредитационни институции. Обучава над 2000 студенти в редовна и задочна форма по 17 бакалавърски, 42 магистърски и 57 докторски специалности. По научни постижения университетът заема трето място сред българските университети и успешно партнира с водещи университети и изследователски центрове в Европа и света. Изследванията са в иновативни направления като биотехнологии, нанотехнологии, екология, енергийна ефективност, информационни технологии.

Обучението е базирано на системата за трансфер на кредити (ECTS) и осигурява мобилност в университети от всички страни в Европа. ХТМУ е един от водещите университети в международните образователни програми за обмен на студенти, учени и преподаватели: Erasmus+, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, CEEPUS.

В съвместните образователни програми се издават двойни дипломи с техническите университети Хамбург-Харбург и Ото фон Герике в Германия, техническите университети в Тулуза, Монпелие, Рейн, Лил във Франция и с Московския държавен университет по печата в Русия.

Чрез интензивни контакти с бизнеса, активен кариерен център и международното си признание, университетът подпомага завършилите инженери за успешна професионална реализация в България и по света.
В бакалавърските  програми се предлага обучение и на чужд език: френски (Химично и биохимично инженерство); немски (Химично инженерство) , а в магистърски програми – на английски (Металургия и Материалозание).

Създадени са програми за паралелно и следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация.

Според Рейтинга на висшите училища в България за 2018 г. по професионални направления ХТМУ заема първо място за: Химични технологии;Материали и материалознание; Металургия и второ място за: Биотехнология ; Електротехника, електроника и автоматика; Общо инженерство.

 

 

История

Началото на висшето химикотехнологично образование в България е поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности. Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование. През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.През 1959 – 1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.

През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научно-изследователски център в областта на химията и металургията.С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Основните му структурни звена са: 3 факултета, два деканата и 9 учебни и научни центрове. Принос за организирането на химикотехнологичното образование в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф. Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. Петко Николински и други. За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев. От самото му създаване до днес в Химикотехнологичен и металургичен университет са работили и работят високо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл. кор. Чавдар Иванов, проф. Михаил Герасимов, проф. дтн Кирил Димов, проф. дхн Милчо Натов, проф. дтн Янко Димитриев, акад. Минчо Хаджийски и др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета и международното признание на българската химична наука.

 

 

Структура

ФАКУЛТЕТИ

Факултет по химични технологии

специалности – бакалавър

 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
 • Горива и биоенергийни технологии
 • Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
 • Печатни технологии, целулоза и хартия
 • Полимерно инженерство
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Фин органичен синтез

Факултет по химично и системно инженерство

специалности – бакалавър

 • Автоматика и информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Биомедицинско инженерство
 • Индустриален мениджмент
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (с преподаване на немски език)
 • Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език)

Факултет по металургия и материалознание

специалности – бакалавър

 • Металургия
 • Инженерни материали и материалознание

 

ДЕКАНАТИ

 • Деканат за международна академична мобилност и чуждоезиково обучение
 • Деканат за продължаващо и дистанционно обучение

УЧЕБНИ И НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ

 • Център по екология
 • Център по френскоезично обучение
 • Център за немскоезично обучение
 • Център по материалознание – англоезично обучение
 • Център по европейско качество
 • Център по водородни технологии
 • Център по енергийна ефективност
 • Университетски компютърен център
 • Централна научноизследователска лаборатория
 • Библиотечно-информационен център

 

Мисия

 • Да предоставя образование в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: химични технологии, металургия, биотехнологии, материали и материалознание, автоматика и информатика, управление, екология
 • Да поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса
 • Да осигурява подготовка с акцент върху националните и европейски приоритети за общество на знанието и в отговор на потребностите на студентите за реализация, гарантирана от високи академични стандарти, интегриране на образование с наука и непрекъснато повишаване на качеството в измеренията на световните процеси на технологично развитие и осигуряването им с ресурси
 • Да поддържа водеща роля в процесите на сътрудничество и мобилност, и стимулира развитието на инженерното образование в България към транснационално, осигурявано от качество на програмите и нарастващи стандарти за резултати от ученето – знания, умения, компетентности и висок професионализъм на инженерите за поддържане на устойчиво развитие

Вашето съобщение