Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: Булевард Климент Охридски №8


Телефон: 02/ 8163 100, 8163 120, 8163 110


Факс: 02 868-54-88


Имейл: info@uctm.edu


Facebook: ХТМУ


Web: https://uctm.edu/bg/

ИнформацияГалерияКонтакт

Химикотехнологичен и металургичен университет – София е създаден през 1953  г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните технологии, биотехнологиите, екологията, металургията и материалознанието, автоматиката, информационните технологии, енергийната ефективност, дигиталните технологии, парфюмерията и козметиката, чистата енергия и мениджмънта.

Университетът е с висока оценка ( 9.38 ) за Институционална акредитация за периода 2018-2024 г и има акредитирани специалности от френски акредитационни институции. Обучава над 2900 студенти в редовна и задочна форма по 25 бакалавърски, 45 магистърски и 57 докторски специалности. Университетът успешно партнира с водещи университети и изследователски центрове в Европа и света. Изследванията са в иновативни направления като биотехнологии, нанотехнологии, екология, енергийна ефективност, информационни технологии.

Обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет е базирано на системата за трансфер на кредити (ECTS) и осигурява мобилност в университети от всички страни в Европа. ХТМУ е един от водещите университети в международните образователни програми за обмен на студенти, учени и преподаватели: Erasmus+, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, CEEPUS.

В съвместните образователни програми се издават двойни дипломи с технически университети в Германия и Франция.

Чрез интензивни контакти с бизнеса, активен кариерен център и международното си признание, университетът подпомага завършилите инженери за успешна професионална реализация в България и по света.
В бакалавърските  програми се предлага обучение и на чужд език: френски (Химично и биохимично инженерство); немски (Химично инженерство) , а в магистърски програми – на английски (Металургия и Материалозание).

Създадени са програми за паралелно и следдипломно обучение за допълнителна професионална квалификация.

Според Рейтинга на висшите училища в България за 2019 г. по професионални направления ХТМУ заема първо място за: Химични технологии;Материали и материалознание; Металургия и второ място за: Биотехнология ; Електротехника, електроника и автоматика; Общо инженерство.

 

 

История

Началото на висшето химикотехнологично образование в България е поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности. Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование. През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.През 1959 – 1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.

През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научно-изследователски център в областта на химията и металургията.С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Основните му структурни звена са: 3 факултета, два деканата и 9 учебни и научни центрове. Принос за организирането на химикотехнологичното образование в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф. Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. Петко Николински и други. За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев. От самото му създаване до днес в Химикотехнологичен и металургичен университет са работили и работят високо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл. кор. Чавдар Иванов, проф. Михаил Герасимов, проф. дтн Кирил Димов, проф. дхн Милчо Натов, проф. дтн Янко Димитриев, акад. Минчо Хаджийски и др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета и международното признание на българската химична наука.

 

Структура на Химикотехнологичен и металургичен университет:

ФАКУЛТЕТИ

Факултет по химични технологии

специалности – бакалавър

 • Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки
 • Горива и биоенергийни технологии
 • Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн
 • Индустриална безопасност
 • Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
 • Парфюмерия и козметика
 • Полимерно инженерство
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Фин органичен синтез
 • Чиста енергия и устойчиво развитие

Факултет по химично и системно инженерство

специалности – бакалавър

 • Автоматика и информационни технологии
 • Биомедицинско инженерство
 • Биотехнологии
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Инженерна информатика
 • Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език, ОКС „Магистър”)
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)

 

Факултет по металургия и материалознание

специалности – бакалавър

 •  Биоматериали за приложения в медицината
 • Дигитални технологии в металургията
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Инженерни материали и материалознание
 • Металургия
 • Рециклиране на метали и сплави
 • Деканат за продължаващо и дистанционно обучение

 

УЧЕБНИ И НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ

 • Център по екология
 • Център по френскоезично обучение
 • Център за немскоезично обучение
 • Център по материалознание – англоезично обучение
 • Център по европейско качество
 • Център по водородни технологии
 • Център по енергийна ефективност
 • Университетски компютърен център
 • Централна научноизследователска лаборатория
 • Библиотечно-информационен център

 

Мисия на Химикотехнологичен и металургичен университет:

Мисията на Химикотехнологичен и металургичен университет e  да подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта както и да развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии. Основни ценности на университета са:

Вашето съобщение

[recaptcha]