Университет за национално и световно стопанство

Университет за национално и световно стопанство

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: Студентски град, ул. "8-ми декември"


Телефон: 02 819 5701


Facebook: UNWE/УНСС


Web: http://www.unwe.bg/bg/

ИнформацияГалерияЗапитване
"Университет за национално и световно стопанство" е най-големият и най-старият икономически университет в Република България. Правоприемник е на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден през 1920 г. В Университета се изучават икономически, юридически, управленски, информационни и социални специалности - 45 в редовна форма, което го прави и най-големия икономически университет в Югоизточна Европа. Университетът включва в своя състав осем факултета, три института и четиринадесет центъра. Въведената в университета кредитна система позволява учебни кредити от УНСС да вземат студенти от цял свят, а негови студенти да завършват с диплома от чуждестранни университети в определени програми. Университетът издава алманах, годишник и сборник „Научни трудове“, научно списание „Икономически и социални алтернативи“ и вестник „Икономист“, а от 2009 г. — „Вестник на УНСС“.

История

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет. С указ № 26 (в. "Известия", бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован "Карл Маркс" (в. "Известия", бр. 23 от 20.03.1953 г.). На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ "Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

Факултети

Общоикономически факултет

 • катедра "Икономикс"
 • катедра "Човешки ресурси и социална защита"
 • катедра "Икономическа социология"
 • катедра "Политическа икономия"
 • секция "Стопанска история" към катедра "Политическа икономия"
 • секция "Социално-икономически теории" към катедра "Политическа икономия"
 • секция "Философия" към катедра "Политическа икономия"

Бизнес факултет

 • катедра „Индустриален бизнес“
 • катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
 • катедра „Предприемачество“
 • катедра „Икономика на природните ресурси“
 • катедра „Икономика на недвижимата собственост“
 • катедра „Физическо възпитание и спорт“

Факултет „Управление и администрация“

 • Катедра „Управление“
 • Катедра „Публична администрация“
 • Катедра "Регионално развитие"
 • Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Факултет „Приложна информатика и статистика“

 • катедра „Информационни технологии и комуникации“
 • катедра „Статистика и иконометрия“
 • катедра „Математика“

Финансово-счетоводен факултет

 • катедра „Финансов контрол“
 • катедра „Счетоводство и анализ“
 • катедра „Финанси“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

 • катедра „Медии и обществени комуникации“
 • катедра „Икономика на транспорта“
 • катедра "Национална и регионална сигурност"
 • катедра „Стопанска логистика“
 • катедра „Икономика на туризма“
 • катедра „Икономика на търговията“

Факултет „Международна икономика и политика“

 • катедра „Международни икономически отношения и бизнес“
 • катедра „Международни отношения“
 • катедра „Политология“
 • катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

Юридически факултет

 • катедра „Частноправни науки“
 • катедра „Публичноправни науки“
 • катедра „Наказателноправни науки“

Други звена

 • Отделение "Институт за следдипломна квалификация"
 • Институт по интелектуална собственост и лидерство
 • Институт по икономика и политики
 • Институт за развитие на предприемачеството
 • Междууниверситетски център за развитие на кариерата
 • Междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция
 • Университетски център за логистични изследвания и обучение
 • Университетски център по устойчиво развитие
 • Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
 • Университетски център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет
 • Университетски център по маркетинг
 • Център за дистанционно обучение
 • Център за статистически изследвания
 • Център за изследователски и образователни проекти
 • Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
 • Център за агробизнес и развитие на селскостопанските региони
 • Център по енергиен бизнес и инфраструктура

Кампус

Сградата на УНСС е с 41 хил. кв. м разгърната застроена площ със 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, лаборатории, 367 учебни кабинета, съвременна библиотека със 100 компютърни места със свободен достъп до Интернет, аула, модерни конферентни зали, електронна система за информационно обслужване на студентите, издателство, печатница, книжарница, уеб-страница, спортен център „Икономист“, общежития за близо 5000 студенти, учебно-оздравителна база на Черно море и др. През 2002 г. е открита изцяло обновената университетска учебно-оздравителна база в Равда, Бургаско.

Тестови център

Тестовият център е оборудван с 200 компютъра и със сигурна сървърна система. В него се провеждат кандидат-студентски и кандидат-магистърски изпити, вътрешни изпити за текущ и семестриален контрол, държавни изпити.

Зали

 • Аула „Максима“ – най-голямата зала в УНСС и емблема на университета. В нея традиционно се поставя началото на всяка академична година и се провеждат редовните заседания на Общото събрание на УНСС. Аулата е форум за провеждане на лекции и дискусии с водещи експерти в областта на икономиката и фигури от обществения живот. В аулата се провеждат и значими събития от академичния календар на студенстката общност.
 • Голяма конферентна и малка конферентна зала – залите са разположени в непосредствена близост до аула „Максима“ с капацитет съответно от 84 и 45 места.
 • Зала „Тържествена“ – залата, в която традиционно студентите получават своите дипломи на тържествена церемония и правят първата крачка към бъдещата си професионална реализация. В залата накратко е представена историята на основаването на университета. Могат да се видят и снимки на университета в миналото.
 • Зала „Факултетна“ – залата е с капацитет от 40 места и е оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране
 • Зала „Научни съвети“ – намира се в близост до зала „Тържествена“, капацитетът ѝ е 60 места
 • Зала „Обедна“ и зала „Вечерна“ – част са от столовите помещения на университета

Институт по интелектуална собственост и лидерство

Центърът по интелектуална собственост (от 2013 г. преобразуван в Институт по интелектуална собственост и лидерство) е комплекс, открит през 2003 г. в присъствието на ректора на УНСС проф. Борислав Борисов, генералния директор на Световната организация по интелектуална собственост д-р Камил Идрис и президента на Република България Георги Първанов. Институтът разполага с учебни и конферетни зали, издателски сектор, административни кабинети и една заседателна зала.

Спортен комплекс „Бонсист“

Спортният комплекс е открит през 1977 г. за провеждането на лятната универсиада в София. След това сградата се използва като основен спортен център към университета. През 2009 г. комплексът е изцяло обновен, с което се превръща в най-съвременната университетска спортна база по това време. Разполага със зали за баскетбол, волейбол, фитнес, тенис на маса, аеробика и каланетика, както и с игрища за футбол и тенис на корт. В комплекса се намират и кабинетите на преподавателите, където студентите могат да получат повече информация за спортовете и провежданите състезания, както и да се информират за учебния график.

Университетска библиотека

Началото на университетската библиотека е поставено през 1923 г., като тя постепенно се развива и обогатява и днес е със статут „библиотека-депозитар” на Световната организация по интелектуална собственост. Библиотеката на университета разполага с ценна икономическа и друга литература и с актуални периодични издания. Към края на 2007 г. тя разполага с 458 556 тома литература. Фондовете включват книги, периодични издания, защитени дисертации и научни разработки, други библиотечни материали и личните библиотеки на акад. Евгени Матеев и проф. д.ик.н. Христо Калигоров. Библиотеката разполага със зала за свободен достъп и читални зали с повече от 180 седящи читателски места. В услуга на посетителите са копираща техника и 100 броя персонални компютри с достъп до електронните ресурси на библиотеката, с достъп до интернет и имейл сървъра на УНСС. Обслужените читатели са повече от 154 000 души ежегодно. Каталогът на библиотеката е достъпен за търсене онлайн. Към университетската библиотека е открит и Център за дигитализация, който представлява електронна библиотека, която поддържа над 300 книги. Библиотеката предоставя достъп до следните бази данни: EBSCO, ScienceDirect, Springer Lin, SCOPUS, InCites, а също и поддържа архив от широк кръг вестници, списания и периодични издания в областта на икономиката.

Общежития

УНСС разполага с възможности за настаняване на своите студенти в блокове на „Студентски столове и общежития“. Университетът разполага с 12 блока на територията на Студентски град. Това са общежитията с номера 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г и 61А. УНСС разполага и с 2 студентски стола – стол № 33 на ул. „Атанас Манчев“ № 1 и стол № 39, намиращ се на приземния етаж в блок 53Б. И в двата стола е въведена системата ХАССР, която гарантира хигиената и безопаността за консумация на предлаганите продукти. Администрацията на Поделение „Студентски столове и общежития” се намира в блок 23А. За ползване на общежитие могат да кандидатстват всички български и чуждестранни бакалаври, магистри и докторанти по низходящ ред на успеха от обучението до запълване на свободните места. С предимство се ползват студентски семейства; самотни, разведени или овдовели родители студенти с деца до 2-годишна възраст; сираци или студенти с един родител; студенти с намалена работоспособност; студенти от многодетни или социално слаби семейства.

Учебно-оздравителна база „Равда“

Базата на УНСС се намира в с. Равда (Бургаска област) и разполага с 46 стаи, 3 апартамента, голяма и малка конферентна зала, зала за тенис на маса, стол и бар. Право да ползват базата имат преподаватели и служители на УНСС, членове на техните семейства, пенсионери от УНСС, семейства на деца на щатни преподаватели и служители, външни лица (български граждани и чужденци).

Прием

Обучението в УНСС се извършва в редовна и дистанционна форма. Редовен прием се осъществява в УНСС, гр. София, а дистанционен прием – в УНСС, гр. София, както и в регионалните центрове за дистанционно обучение на УНСС в гр. Хасково и гр. Пловдив. Кандидат-студентите в УНСС полагат Единен приемен изпит, който се състои от обща и специална част. Общата част включва два модула: езикова култура и основи на математиката. За специалната част всеки кандидат-студент може да избира между следните модули: „Български език и литература“ „Математика“, „География на България“ и „История на България“. За направленията, за които това се изисква, е необходимо да бъде положен тест по чужд език – кандидатите могат да избират между английски, немски, френски, испански или руски език. Кандидат-студентите могат да заявят стандартно полагане на изпитите на хартиен носител или да се възползват от възможността за полагане на изпитите по електронен път в сградата на УНСС. За специалност „Журналистика“ кандидатите е необходимо освен на писмен изпит да се явят и на устно препитване. Темите за писмения и устния изпит по журналистика се подбират в зависимост от общественозначимите и дискутираните теми в българските медии в областите:
 • Власт и общество
 • Икономика
 • Международни отношения
 • Труд и социална политика
 • Образование и наука
 • Здравеопазване
 • Култура и медии
 • Деца, младежи, спорт
УНСС разполага и с електронна онлайн система за проверка на резултатите от положените изпити чрез въвеждане на ЕГН и входящ номер, както и с онлайн форма за задаване на въпроси. На сайта на университета кандидат-студентите могат да направят справки за най-желаните направления и за минималните балове. Желаещите да кандидатстват в УНСС могат да направят това освен на редовната кандидат-студентска изпитна сесия, също и на предварителните изпити, провеждани ежегодно.

Документи за кандидатстване и записване

За записване за предварителната изпитна сесия кандидат-студентите е необходимо да предоставят попълнена регистрационна карта, лична карта – оригинал и копие и квитанция за платена такса за участие в кандидат-студентски изпит. За записване за редовната изпитна сесия кандидатите е необходимо да предоставят молба до ректора на УНСС, диплома за завършено средно образование – оригинал и копие, състезателна карта, лична карта – оригинал и копие и квитанция за платена такса за участие в кандидат-студентски изпит. При успешно положени изпити и прием в дадено професионално направление за записване кандидатите е необходимо да предоставят следните документи: оригинал на дипломата за средно образование, четири паспортни снимки, документи за записване на новоприети студенти, лична карта, медицинско удостоверение от личния лекар и документ за внесена такса за обучение. Документи за кандидатстване и записване се подават в Центъра за прием на документи в сградата на УНСС, а кандидат-студентите могат да използват и бюрата на Центъра за кандидат-студентска подготовка и информация в страната.

Вашето съобщение