Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: ул. Цар Асен 24


Телефон: 032261261, 032628390, 032635049


Имейл: rectors@uni-plovdiv.bg


Web: https://uni-plovdiv.bg/

ИнформацияГалерияЗапитване
Пловдивски университет Паисий Хилендарски е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет Св. Климент Охридски.

Основан е през 1961г. като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972г. Днес Пловдивски университет Паисий Хилендарски напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

Университетските сгради са разположени на няколко места в града: Ректорат (в центъра на града – улица Цар Асен 24), Нова сграда (в южната част – бул. България 236), сграда на ул. Костаки Пеев (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър).

В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета. В Пловдивски университет Паисий Хилендарски работят над 900 преподаватели и служители, от които 550 висококвалифицирани щатни преподаватели – 30 професори, 160 доценти, 360 асистенти. Обучават се над 8000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование.

Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка.
Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания.

Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Пловдивски университет Паисий Хилендарски има официална акредитация (2007 година), която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – Специалист, Бакалавър, Магистър и Доктор.

Вашето съобщение