ПУ “Паисий Хилендарски” Филиал Смолян – Прием

Категория: Прием


Населено място: Смолян


Адрес: ул. "Дичо Петров" № 32


Телефон: (0301) 6 23 39


Факс: (0301) 6 23 39


Web: https://smolyan.uni-plovdiv.bg

Прием 2015/2016БакалавърМагистър
ПУ "Паисий Хилендарски" Филиал Смолян - Прием Оценките от конкурсните изпити, положени в други висши училища в страната в годината на кандидатстването, се признават за участие в класирането по специалности за филиала в Смолян. На кандидат, положил изпити в друго висше училище и във филиала в Смолян, при балообразуването се зачита по-висо­ката оценка. Оценките на първенците в националните кръгове на олимпиадите се признават за кандидатстудентски оценки по съответните изпити. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания.Кандидати, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (над 5,50), се класират и се записват веднага в избраната от тях специалност по първо желание като студенти на Филиала. Записването става с подаване на кандидатстудентски документи в указания срок, заплащане на дължимата студентска такса и диплома за завършено средно образование.Същите условия важат и за кандидат-студенти, които имат призово място на национални или университетски олимпиади по съответния предмет. Те имат право да се запишат веднага след представяне на съответен документ, при условията, посочени горе (подаване на кандидатстудентски документи в указания срок, заплащане на дължимата студентска такса и представяне на диплома за завършено средно образование). ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити Срокът за приемане на документи за предварителни кандидатстудентски изпити е от 30 март до 03 април 2015 г. и от 01.06. до 05.06.2015 г. Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през м. юли конкурсни изпити. Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърденя срок: от 22 юни 2015 г. до деня предхождащ съответния състезателен изпит във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в град Смолян. Дати за провеждане на предварителни изпити: - Предварителни изпити през м. април 2015 г. - Български език – 4 април - Предварителни изпити през м. юни 2015 г. - Български език – 6 юни - Начало на изпитите – 9.00 часа. Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда на 4 април от 14.00 часа; 6 юни от 14.00 часа във Филиала на ПУ в град Смолян. Необходими документи и такси за участие в предварителни изпити Таксата за полагане на един кандидатстудентски изпит е 30 лв. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв. КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 22 юни 2015 год. до деня предхождащ съответния състезателен изпит. В този срок документи подават всички кандидат-студенти, независимо дали са се явили на предварителни изпити или не. За редовно и задочно обучение във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ град Смолян могат да кандидатстват лица, които са: 1.Български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища; 2.Чуждестранни граждани, имащи статут на: - граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство; - постоянно пребиваващи на територията на Република България; - получили статут на дългосрочно пребиваващи в Европейския съюз; - предоставен статут на бежанец. ЗАБЕЛЕЖКА Семестриално завършилите и завършилите едно или повече висши образования със същата или по-висока образователно-квалификационна степен на места, субсидирани от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива. Дати за явяване на изпити (27.07-30.07.2015 г.) - Български език – 27 юли - География на България - 28 юли - Английски език – 29 юли - История на България – 29 юли - Математика – 30 юли - Биология – 30 юли НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА. Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на Филиала и информационни табла пред сградата в деня, предхождащ съответния изпит. Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда всеки работен ден от 22 юни до 30 юли от 9.00 до 16.30 часа Необходими документи и такси за кандидатстване За участие в конкурса кандидат-студентът подава лично или чрез друго лице във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ град Смолян следните документи: - Заявление до Директора - Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. - Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един (първи) кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплаща плюс 20 лв. - Документ за лауреат на национална олимпиада или конкурси и фестивали с конкурсен характер (ако има такъв). - Картон за класиране Инвалидите с първа и втора група инвалидност (70% и над 70%), военноинвалидите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца. - Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите на място. Документи се подават по един от следните начини: – Във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ град Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32. – Университетски информационен център на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Ректорат) ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив Документи се подават по един от следните начини: – Във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ град Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32. – Университетски информационен център на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Ректорат) ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив
За учеб­на­та 2015/2016 го­ди­на ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ ще прие­ма сту­ден­ти в 9 фа­ку­лте­та, във филиалите в гр. Кърджали и гр. Смолян и в колежа в гр. Смолян. ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;
 • Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – Чеш­ки език, Пол­ски език, Сръб­ски и хърватски eзик;
 • Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;
 • Ру­ска фи­ло­ло­гия;
 • Френска филология;
 • Бал­ка­ни­сти­ка;
 • При­лож­на лин­гви­сти­ка;
 • Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и италиански език;
 • Бъл­гар­ски език и ру­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;
 • Бъл­гар­ски език и тур­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и китайски език;
 • Български език и корейски език;
 • Български език и иврит;
 • Лингвистика с маркетинг;
 • Лингвистика с бизнес администрация.
ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Фи­ло­со­фия;
 • Ис­то­рия;
 • Со­ци­оло­гия и науки за човека;
 • Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;
 • Ет­но­ло­гия;
 • Ар­хео­ло­гия;
 • Социална антропология;
 • Тео­ло­гия.
ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка;
 • Психо­ло­гия;
 • Со­циал­ни дей­но­сти;
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;
Музика;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;
 • Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство (пиано, акордеон, китара, ударни инструменти и пеене);
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;
 • Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:
 • Ма­те­ма­ти­ка;
 • При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;
 • Бизнес математика;
 • Ин­фор­ма­ти­ка;
 • Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Софтуерни технологии и дизайн;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка.
ФИЗИЧЕСКИ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);
 • Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Телематика;
 • Физика с информационни технологии;
 • Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.
БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
 • Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;
 • Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;
 • Био­ин­фор­ма­ти­ка;
 • Био­ло­гия и хи­мия;
 • Биология и английски език;
 • Биология, човешко поведение и здраве;
 • Консервационна биология и екотуризъм
 • Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.
ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:
 • Хи­мия;
 • Ком­пютър­на хи­мия;
 • Computer chemistry;
 • Ме­ди­цин­ска хи­мия;
 • Хи­мия с мар­ке­тинг;
 • Химия с английски език;
 • Анализ и контрол;
 • Екологична химия;
 • Хи­мия и фи­зи­ка.
ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:
 • Пра­во.
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:
 • Мак­ро­ико­но­ми­ка;
 • Мар­ке­тинг;
 • Меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния;
 • Финанси;
 • Сто­пан­ско упра­вле­ние;
 • По­ли­то­ло­гия.
ФИ­ЛИ­АЛ „ЛЮ­БЕН КА­РА­ВЕ­ЛОВ“ в гр. Кър­джа­ли предлага спе­циал­но­стите:
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Предучилищна педагогика и чужд език;
 • Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
 • Сто­пан­ско упра­вле­ние;
 • Ту­ризъм.
ФИ­ЛИ­АЛЪТ в гр. Смо­лян предлага спе­циал­но­стите:
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език (ан­глий­ски);
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • Мар­ке­тинг;
 • Ту­ризъм;
 • Биология, човешко поведение и здраве;
 • Консервационна биология и екотуризъм.
ТЕХ­НИ­ЧЕ­СКИЯТ КО­ЛЕЖ в гр. Смо­лян е със спе­циал­но­сти:
 • Ма­ши­но­стро­и­тел­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гии;
 • Автомобилна техника;
 • Елек­тро­е­нер­ге­ти­ка и елек­тро­об­зав­еж­да­не;
 • Ком­пютър­ни и ко­му­ни­ка­цион­ни си­сте­ми;
 • Телематика.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Кандидатите за магистърски програми, представили документи с невярно съдържание, както и направилите опит да дадат невярна информация при попълването на документите си с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище независимо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата. "Справочник - магистърски програми на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" 2015/2016 г." може да бъде закупен в книжарниците на Университета. Кандидатите за обучение в магистърските програми подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на съответния факултет или при инспекторите, отговарящи за програмата. Магистърски програми в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ПРАВИЛА за приемане на студенти в Пловдивския университет "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" за образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР през учебната 2015/2016 г.