ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна

Категория: Университети


Населено място: Варна


Адрес: ул. "Васил Друмев" № 73


Телефон: 052/ 632 015, 052/552222;


Факс: 052/ 303 163, 052/552 225


Имейл: ucheben-otdel@naval-acad.bg


Facebook: ВВМУ


Web: http://www.naval-acad.bg/

За насГалерияЗапитване

МИСИЯ

Мисията на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна е да формира необходимите знания, практико-приложни умения и лидерски качества на своите обучаеми, удовлетворяващи потребността от висококвалифицирани кадри за реализацията на общонационални задачи в сферата на националната сигурност, Военноморските сили на Р България и динамично развиващия се морски икономически сектор.

Реализирането на мисията се осигурява от успеха в постигането на цели, които следва училището , а именно:

Първата цел е свързана с подготовката на морски командни кадри с висше образование на световно равнище. За постигането й ВВМУ се ръководи от:

– утвърдилата се необходимост в национален и международен мащаб командните кадри във Военноморските сили и гражданския флот да имат висше образование;
– стремежа за поддържане на качеството на образованието в съответствие с държавните изисквания и критериите на развитите морски държави и международните морски и военни организации;
– разбирането, че подготовката във ВВМУ трябва да осигурява както пълноценно изпълнение на първичните командни длъжности във ВМС и гражданския флот, така и създаването на база за професионално израстване до най-високите постове в управление-то на военния флот и водния транспорт.

Втората важна цел е водещата роля на училището в решаването на научните задачи, възникващи пред ВМС и българското морско стопанство. Тя естествено кореспондира с образованието на командните кадри и предполага ВВМУ да продължава да се изгражда като комплексен учебно-научен център в областта на морската наука – самостоятелно и във взаимодействие с останалите научни организации и звена, ангажирани с морската проблематика. Постигането на тази цел се възприема и като условие за високо качество и съвременна тематика на преподаването.

Третата важна цел е повишаването на ефикасността и ефективността във всички сфери на дейностите, осъществени в училището.

Предмет на дейност на ВВМУ е обучението на кадри и решаването на научни задачи, свързани изключително с морските професии. Училището е специализирано, и със своята организация, специалности, учебно-материална база и възпитателни традиции съответства на спецификата на този предмет на дейност.

Основните задачи , които Морското училище дефинира за изпълнението на мисията си, са:

  • обучение на курсанти за ВМС за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” от област ите “Сигурност и отбрана” и “Технически науки”;
  • обучение на студенти за придобиване на висше образование с образователно-квалификационни степени „магистър” и “бакалавър” от областта “Технически науки”, за нуждите на гражданския флот (морски и за вътрешни водни пътища) и бреговите структури на водния транспорт и морската индустрия;
  • обучение на докторанти от областите “Сигурност и отбрана” и “Технически науки”;

Вашето съобщение