ОДЗ №1 „Маргаритка“ – Варна

Категория: Детски градини


Населено място: Варна


Адрес: Ж.к.“Вл.Варненчик“ до Бл.20


Телефон: 0882/ 567-078


Мобилен: 0876/68-83-82


Имейл: odz1_margaritka@abv.bg


Facebook: ОДЗ 1 Маргаритка


Web: http://odz1margaritka.com/

За насГалерияЗапитване

За нас

ОДЗ №1 „Маргаритка” се намира на територията на административен район „Вл. Варненчик” – Община Варна със седалище жк”Вл. Варненчик” до блок 20. Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1982 година. žСитуирана е на два етажа и разполага с 12 детски групи и басейн. žДворът на детската градина е с обща квадратура 4 дка и включва обособени детски площадки и тревни площи. Детската градина разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел. ž ž ž ž Персоналът в детската градина е 44 души. От тях 24 са педагогически персонал, а 20 са непедагогически. Средната възраст на педагогическия персонал е 45 години.Персоналът е квалифициран със средна възраст, която ни дава основание да говорим за един зрял колектив, на който може да се разчита като опит, компетентност.

Основни задачи:

 • създаване на оптимален технологичен модел за реализиране на управленските функции;
 • формиране на общочовешки ценности и добродетели у децата;
 • обогатяване на материалната и дидактична база;
 • привличане на семейството като равностоен партньор във възпитателния процес.

Управление на кадрите

Подборът на педагогически кадри трябва да се осъществява по следните критерии:
 • Професионализъм и педагогическо майсторство;
 • Инициативност и творчество;
 • Умение за общуване с децата;
 • Умение за работа в екип;
 • Любов към децата и професията.

Педагогическа дейност

В процеса на педагогическо взаимодействие ще се открояват трите същностни черти в облика на детската личност:
 • Какво желае детето – това предполага проучване на неговата насоченост, потребности, интереси и нагласи.
 • Какво може детето – помага на педагога да се ориентира в когнитивната сфера (в знанията за света), в операционно-техническите умения, в качествата на личността.
 • Какво е детето – това са личностните измерения и индивидуалната характеристика в мотивационен и поведенчески план.
  • Материално-техническа база

   Материално-техническата база на ОДЗ №1 „Маргаритка“ - Варна осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство за радост от сътрудничество в различни дейности. Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им съобразно предпочетената от тях дейност.

   Финансово осигуряване

   Финансовото осигуряване на детската градина като общинска се осъществява основно от държавния бюджет съобразно единните разходни стандарти за дете и бюджета на общината. Познаването на нормативните документи, въз основа на които ще се регламентират финансово-икономическите дейности в детската градина, е гаранция за функционирането ù в условията на пазарна икономика. https://www.youtube.com/watch?v=8pU-uRSOqT4

  Вашето съобщение