Югозападен университет “Неофит Рилски”

Категория: Университети


Населено място: Благоевград


Адрес: ул. "Иван Михайлов" 66


Телефон: +359 73 88 55 05


Факс: +359 73 88 55 16


Имейл: info@swu.bg


Facebook: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград


Web: http://www.swu.bg/

За насГалерияЗапитване

Информация

Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми). Със своята 38-годишна история Югозападен университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. Ситуиран в икономическия, културен и образователен център на Югозападна България- Благоевград, само на 90 км южно от столицата на България - София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км. от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона. Това позволява бърз и лесен достъп до множество интересни дестинации- Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник, Националните паркове "Пирин" и "Рила", Солун, Серес, Щип, Битоля и други. Благоевград, със своите 80 000 жители, е едно уникално място за живеене и обучение. Със своите два университета и два колежа градът съчетава възможностите и предимствата на големия град - с театри, кина, библиотеки, опера, дискотеки и ресторанти, от една страна, и уютната атмосфера на малкия град, от друга. На 26.07.2012 г. за втори пореден път Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България присъди на Югозападен университет "Неофит Рилски"-възможно най-високата оценка за институционална акредитация за максималния срок до 2018 г. В основните звена на Университета :
  • Правно-исторически факултет
  • Природо-математически факултет
  • Стопански факултет
  • Факултет "Обществено здраве и спорт"
  • Факултет по педагогика
  • Филологически факултет
  • Философски факултет
  • Факултет по изкуства
  • Технически колеж
Близо 14 000 студенти получават своите знания в различни направления на науката като 700 от тях идват от Гърция, Турция, Кипър, Сърбия, Албания, Молдова, Украйна, Русия, Япония, Пакистан, Йемен и др. Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти в 2 реновирани общежития с 3 студентски стола и библиотека с повече от 200 000 тома литература, електронна читалня с достъп до база данни EBSCO Publishing, Science Direct, SCOPUS, Benham Sciece, ProQuest Central. Центърът за кариерно развитие предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда. Югозападен университет "Неофит Рилски" активно осъществява научноизследователска дейност, финансирана от програми за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България" и "България Македония", Шеста и седма рамкова програма , Фонд "Научни изследвания", Световната банка, Фондация "Отворено общество", CEEPUS, DAAD, PHARE, DAPHNE III, INTAS, COST, Програма "Развитие на човешките ресурси" и Програма "Учене през целия живот". Само по програмата "България- Гърция" за трансгранично сътрудничество за последните 2 години Югозападният университет участва в проекти за над 11 млн. лева. Изградени са и функционират повече от 30 лаборатории и научноизследователски центрове. Висшето училище развива активна международна дейност , с образователни, научноизследователски институции от Европа, САЩ и Русия. Изключително атрактивна за студентите е възможността за мобилност по програма "Еразъм". На базата на сключените договори студентите могат да избират между 30 университета в Европа. Във факултета по Изкуствата още в процеса на тяхното обучение младите хора обменят творчески идеи и реализират съвместни художествени продукции в областта на киното, театъра, музиката, хореографията ,изобразителното изкуство и културологията. IZKUSTVA. Във факултета "Обществено здраве и спорт" за студентите от специалностите "Кинезитерапия, Спорт, Логопедия и Социални дейности са осигурени отлични условия за провеждането на учебни и спортни занимания и възстановителни процедури. Югозападен университет "Неофит Рилски" притежава една от най-модерните спортни бази в България- многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатория по физиотерапия , център за СПА и рехабилитационни процедури, стадиони, открити спортни площадки. Университетският спортен клуб "Академик" участва с отбори в държавните републикански първенства по баскетбол и хандбал- мъже, хокей на трева- жени , както и с редица отбори в републиканските студентски турнири. Университетският център "Бачиново" се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк Бачиново, Аква-парка на града и на 30 км от ски-местността Бодрост. Той предлага възможност за провеждане на семинари, научни конференции, летни лагер- школи и др.. Новият Спа център в УЦ "Бачиново" , с компютърни, семинарни зали , аула, WI-Fi , фитнес и тенис зали, сауна, парна баня, , зали за физиотерапия , ароматерапия и масаж, предлага най-модерни технологии и отлични условия за работа и отдих. Благоевград, със своите дискотеки , клубове, младежки фестивали, студентски партита и купони, предлага приятни емоции , динамичен живот и пълноценно свободно време за младите хора.

Ректор

mirchev Проф. д.н. Иван Мирчев е роден през 1955 г. в Благоевград. През 1973 г. завършва средно образование - Политехническа гимназия "Св. Св. Кирил и Методи" (бивша Солунска) в Благоевград, а през 1980 г. - висше образование в СУ "Св. Климент Охридски" специалност "Математика". Преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград от 1981 г. Научни интереси и преподавателска дейност в областта на дискретна математика, дискретно оптимиране, теория на графите, теория на числата, образователен мениджмънт, нови образователни технологии. Заемани административни длъжности - р-л на катедра "Информатика", заместник-декан на ПМФ, декан на ПМФ, директор на Университетско издателство, научен секретар на ЮЗУ "Неофит Рилски", заместник-ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. От 1981 г. е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", като в периода от октомври 1981 г. до септември 1984 г. като асистент, от септември 1984 г. до юни 1989 г. - старши асистент, и в периода от юни 1989 г. до ноември 1996 г. като главен асистент. През 1991 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен "доктор по математика" на тема "Отделими и доминиращи множества от променливи на функциите". От ноември 1996 г. е доцент, а от юни 2007 - професор в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. През февруари 2012 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Специализирал в БАН, ФМИ на СУ "Климент Охридски" (от октомври 1983 г. до февруари 1984 г.), Белгийски университет в Маастрихт (януари 1984 г.), Санкт-Петербургски държавен университет (от април до юли 1986 г.), University College of London (февруари и март 1998 г. и март 1999 г.). Четени лекционни курсове: "Специална методика на обучението по математика", "Училищен курс по алгебра", "Оптимизационни алгоритми в графи и мрежи в извънкласната работа", "Математика за начални учители", "Математика за детски учители", "Дискретни оптимизации", "Алгоритми в графи и мрежи", "Теория на графите", "Алгоритми и задачи в извънкласната работа", "Теория на числата", "Практикум за решаване на задачи", "Дискретна математика", "Математика за географи", "Елементарна алгебра и геометрия". Участие в международни проекти: ■SCOPES 2000 - 2003, Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland, Co-operation Agreement, No. 7 IP 65642; Center of Excellence for Applications of Mathematics; TEMPUS SJEP 11087 "Modular Education in Mathematics and Informatics"; TEMPUS SJEP 7272 "University Network for Information Technologies Education in Economic, Social and Political Sciences, Business and Humanities"; TEMPUS JEP 1728 "University Network for Cooperation and Development of Artificial Intelligence and Modern Information Technologies Education"; INTERREG; Solar Energy and Energy Efficiency in Southwestern Bulgaria and Eastern Macedonia, Bulgaria - Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-border Programme; Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization - YMC(H)A, Εuropean Territorial Cooperation Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013". Голяма част от работата по тези проекти е свързана с проблеми на обучението на студенти в България в контекста на нови изисквания налагани в Европейското образователно пространство. ■"Създаване на софтуерен продукт за информационно обслужване на дейността на учебните отдели в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград"; "WEB базирана информационна система "Качество и мобилност на академичния състав""; "Електронно издание "Scientific Research"; "Прес страницата на Университетско издателство "Неофит Рилски""; "Годишен проект за съвместна дейност"; "База данни академичен състав и докторанти"; "База данни за свързване на регистъра на студентите с обслужващите ЮЗУ банки"; "Адаптиране, апробиране и внедряване на софтуерна система за дистанционно обучение към магистърска програма на катедра "Публичноправни науки и публичен мениджмънт"; Научен ръководител на трима докторанти и близо 30 дипломанти. Има публикувани 57 статии, 13 учебника и учебни помагала и 3 монографии. Голяма част от тях са свързани с проблеми на обучението по математика в средните и висшите училища. Рецензент е на учебници, учебни помагала и др. Редактор на сборника с доклади "Research in Mathematics, Vol. 5, Discrete Mathematics and Applications". Участник, организатор и ръководител на редица форуми (конференции, научно-методически семинари, ученически и студентски прояви) свързани с математиката и обучението по математика. Административна дейност: От 1991 г. до 1995 г. изпълнява длъжността заместник-декан на Природо-математическия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1993 г. до 2008 г. изпълнява длъжността директор на Университетско издателство към ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1995 г. до 1999 г. изпълнява длъжността научен секретар на ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1999 г. до 2004 г. - ръководител катедра Информатика на ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски". От март 2002 г. до ноември 2003 г. заема длъжността Заместник-ректор по акредитация и качество на образованието. От октомври 2003 г. до април 2004 г. декан на Природо-математическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. От ноември 2003 г. до октомври 2007 г. е Заместник-ректор по акредитация, издателска дейност и информационна инфраструктура. От септември 2004 г. е ръководител катедра Информатика на ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски". От 1981 г. член на Съюза на математиците в България, като от януари 2005 г. е председател на Съюза на математиците в България - секция Благоевград. От април 2006 г. е председател на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията. От април 2009 г. е Заместник-председател на Съюза на математиците в България и член на ИБ на Управителния съвет. От декември 2009 г. е член на Националния комитет по математика за Международния математически съюз. От януари 2010 г. е действителен член на Международна академия на науките на Висшите училища - Москва. От юли 2011 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол.

Вашето съобщение