Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Категория: Университети


Населено място: Шумен


Адрес: ул. "Университетска" 115, България, 9712


Телефон: +359 54 830 495, +359 54 830 358


Имейл: rector@shu-bg.net


Facebook: ШУ "Епископ Константин Преславски"


Web: http://www.shu.bg

ИнформацияГалерияЗапитване

Описание

Шуменски университет Епископ Константин Преславски възприема себе си като продължител на традициите на Плисковско-Преславската книжовна школа от средновековието. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 година тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 година се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 година той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 година се открива Висш педагогически институт, който от 1995 година прераства в Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия. Шуменски университет Епископ Константин Преславски има 5 учебни корпуса, 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта.

Обща информация

 • Приема студенти чрез конкурсни изпити за съответните специалности
 • Признава като входящи всички държавни зрелостни изпити
 • Издава легитимна диплома и Европейско приложение към нея
 • Предлага едновременно обучение по две специалности
 • Предоставя 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение
 • Осигурява възможности за получаване на стипендии
 • Регламентира облекчен режим при посещение на учебните занятия за работещите студенти

Специалности

 • Българска филология
 • Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване
 • Руска филология с бизнес комуникация
 • Английска филология
 • Турска филология с бизнес комуникация
 • Приложна германистика
 • Приложна лингвистика(английски език и руски език)
 • Приложна лингвистика (турски език и немски език)
 • Журналистика
 • Връзки с обществеността
 • Педагогика на обучението побългарски език и руски език
 • Педагогика на обучението побългарски език и история
 • История
 • Археология
 • Педагогика на обучението поистория и география
 • Теология
 • Математика
 • Стопанска математика
 • Компютърна информатика
 • Икономическа информатика
 • Компютърни информационни технологии
 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Икономика
 • Медицинска физика и радиоекология
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска химия
 • Педагогика на обучението по химия иопазване на околната среда
 • Екология и опазване на околната среда
 • Педагогика на обучението побиология и химия
 • Педагогика на обучението побиология и физика
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Растителна защита
 • Туризъм
 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Социални дейности
 • Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
 • Педагогика на обучението по музика - Редовно обучение
 • Педагогика на обучението поизобразително изкуство
 • Педагогика на обучението потехника и технологии
 • Педагогика на обучението пофизическо възпитание
 • Комуникационни иинформационни системи
 • Компютърни технологии за автоматизация на производството
 • Сигнално-охранителни системи и технологии
 • Геодезия
 • Инженерна логистика
 • Системи за сигурност

Вашето съобщение