Медицински колеж – Стара Загора

Категория: Колежи


Населено място: Стара Загора


Адрес: ул.,,Армейска” № 9


Телефон: 042/ 600 755


Мобилен: 042/ 605 078


Факс: 042/ 601 721


Имейл: medcol@abv.bg


Facebook: Медицински колеж- Стара Загора


Web: http://uni-sz.bg/truni9/

За насСпециалностиЗапитване

История

Медицински колеж – Стара Загора е основан през 1947 г. като Институт за медицински сестри. В хода на своята дългогодишна история променя статута си и с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС последно се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тракийски Университет.

Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, създавайки оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”. През 2013г. се разкрива новата за страната акредитирана специалност ,,Гериатрични грижи”, а през 2014 г. Медицински колеж- Стара Загора разкрива и специалност „Парамедик”.

За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности колежът разполага с достатъчен брой учебни зали и аудитории, оборудвани със стационарни мултимедии. Осигурена е аула със стационарна мултимедия и професионално озвучаване за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции. Разполага и със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.

Библиотеката задоволява потребностите от необходимите учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите. В близост до колежа се намират студентски стол и студентски общежития.

Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети и учебни лаборатории. Учебната практика се провежда в клинични бази, държавни и частни здравни структури, намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.

Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на Медицински колеж и Медицински факултет при Тракийски университет. Академичният състав е от доказани професионалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация.

Професионален бакалавър
Катедри

РЕХАБИЛИТАТОР

Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 120 студенти.

Завършилите специалността в Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор”.
Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Семестриални такси:

  • за български студенти- 350 лв
  • за студенти с двойно гражданство- 650 €
  • за чуждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „Рехабилитатор” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м.април (предварителна) и м. юли(редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.

След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.

С развитието на частния сектор в здравеопазването у нас и разкриването на нови структури, търсенето на рехабилитатори все повече нараства. Голям е интересът и на чуждестранните студенти, предимно от Р. Турция и Р. Македония.

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Специалността „Медицински лаборант” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 90 студенти.

Завършилите специалността в Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Медицински лаборант”.
Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.
Семестриални такси:

  • за български студенти- 350 лв.
  • за студенти с двойно гражданство- 650 €
  • за уждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „Медицински лаборант” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м. април (предварителна) и м. юли (редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.

След дипломирането си медицинският лаборант може да се реализира в болничната и доболничната помощ- клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други лаборатории.

С развитието на частния сектор на здравеопазването у нас и разкриването на нови частни структури, респективно лаборатории, търсенето на медицински лаборанти нараства.

В съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от медицински специалисти в национален и световен мащаб, а това създава условия за успешната им реализация у нас и в чужбина.

ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ

Специалността „Гериатрични грижи” е нова за страната и се разкрива за първи път в Медицински колеж при ТрУ – Стара Загора. Акредитирана с Решение на НАОА от 16.05.2016 г./Протокол № 17/ в професионално направление “Здравни грижи” специалността получава обща оценка Мн.добър 4.74 със срок на акредитацията три години и капацитет от 60 студенти.

Завършилите специалността в Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Гериатричен специалист”.

Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

Семестриални такси:

  • за български студенти- 300 лв
  • за студенти с двойно гражданство- 650 €
  • за чуждестранни студенти- 1300 €

Приемът на студенти по специалност „ Гериатрични грижи” се извършва на база оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование или тест по биология.

Гериатричният специалист получава обем от професионални компетенции, които му дават възможност да осъществява интегрирани здравни /медико-социални/ грижи и услуги за възрастни и стари хора.

След дипломирането си гериатричният специалист може да се реализира в домове за възрастни и стари хора, домашни социални патронажи, дневни центрове за възрастни и стари хора, гериатрични звена в болничната и извън болничната помощ, институции, предоставящи грижи за възрастни и стари хора в домашна среда /домашни грижи/, рехабилитационни центрове, хосписи, други гериатрично ориентирани звена и в близкото бъдеще – като дейност на свободна практика в страната и в чужбина.

Гериатрия (от гръцки: geron – старец и iatreia – лечение) e наука за болестите на възрастните и старите хора: диагностициране, характерно протичане, лечение, методи за социална рехабилитация. Предмет на гериатрията са както болести, започващи в по-ранни възрастови периоди, така и специфичните геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми най-вече от областта на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията (геронтопсихиатрия). Гериатрията е призвана да помогне на възрастните и много старите хора да водят един по-добър живот.

Вашето съобщение