Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет - Стара Загора

Категория: Университети


Населено място: Стара Загора


Адрес: Студентски град, Ректорат


Телефон: 042/ 673021


Мобилен: 0882 55 22 56


Имейл: academic@uni-sz.bg


Facebook: Тракийски Университет


Web: http://www.uni-sz.bg/

ИнформацияГалерияЗапитване

Информация

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с една от най-високите оценки - 9.27 (по десетобалната система). Разполага с богата и модерна материална база. В структурата на Университета са включени следните учебни звена:
 1. Аграрен факултет с учебно-експериментална база. Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура; Магистърски програми.
 2. Ветеринарномедицински факултет с клиники. Специалности: Ветеринарна медицина; Ветеринарна администрация; Санитарна микробиология и безопасност на храните.
 3. Медицински факултет с Университетска болница. Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Медицинска рехабилитация и ерготерапия; Управление на здравните грижи; Социални дейности; Магистърски програми.
 4. Педагогически факултет. Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език; Магистърски програми.
 5. Стопански факултет. Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика; Бизнес икономика; Магистърски програми.
 6. Факултет Техника и технологии, Ямбол. Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика и компютърни системи; Технология на храните; Топло- и газоснабдяване; Магистърски програми.
 7. Филиал - Хасково. Специалности: Медицинска сестра; Акушерка.
 8. Медицински колеж. Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант; Гериатрични грижи.
 9. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
В Университета се обучават около 7400 студенти от 657 преподаватели. Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.

История

Създаден е с Решение на Народното събрание от 17.07.1995г. на основание чл.53, ал.5 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.2, ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) - Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена. По-късно с Постановления на Министерския съвет (МС) (№ 62/26.03.1996 г., № 16/27.01.1997г. и № 374/15.10.1997г.) към Тракийския университет се присъединяват Института за повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти: три медицински - в гр. Ст. Загора, гр. Хасково, гр. Сливен и един технически – гр.Ямбол. С постановление № 135/03.07.2002 г. на МС се разкриват Педагогически факултет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), а с ПМС № 136/03.07.2002 г. ИПКУ се закрива. Българо-германският аграрен колеж /БГАК/ е включен в структурата на Тракийския университет с ПМС № 182/11.09.2000г. Колежът е наследник на съществуващия преди това колеж за фермери. С писмо на МОН изх. № 25110/10.01.2000г. структурата на Тракийския университет е утвърдена като съответстваща на изискванията на чл.26, ал.1, т.1 от ЗВО, а по–късно след създаването на Педагогически факултет с писмо на МОН изх. № 0302-197/29.09.2004 г. тя е актуализирана. Названието Тракийски университет напълно отговаря на изисквания на ЗВО чл.17, ал.2, т.1, тъй като институцията извършва обучение в три от четирите основни области на науката, а именно: обществени, природни и технически. Съобразно ПМС № 125/24.06.2002 год., Тракийският университет покрива 6 от областите на висше образование /педагогически, социални и стопански, природни, технически, аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт/, както и 16 професионални направления от Класификатора на областите висше образование и професионални направления. Тракийският университет е един от първите акредитирани университети, получил редовна институционална акредитация с оценка “много добра” от НАОА с Протокол № 30/18.03.1999 год. за срок от 5 години с правото да обучава и в образователната и научна степен “Доктор”/Писмо на НАОА с изх. № 137/19.03.1999 г.

Мисия и Стратегия

Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техникатаи технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионално и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона. Мисията определя образователната политика на Тракийски университет, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. За нейното осъществяване Университетът се ръководи от стратегически насоки, спрямо които ориентира цялостната си дейност:
 • Периодична задълбочена оценка на силните и слабите страни, на възможностите и опасностите, свързани с дейността и развитието на Тракийския университет при новите условия и реалности.
 • Осигуряване на стабилност и устойчивост на резултатите от конкретните дейности в Университета и неговите основни звена.
 • Постигане на успешни институционални и програмни акредитации на направленията в ТрУ.
 • Укрепване на наличните основни академични звена и административни структури и превръщането им в активни и устойчиво функциониращи системи.
 • Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.
 • Въвеждане на иновации в учебната, научно-изследователската и административната дейност с оглед повишаване ефективността от работата на всеки член от академичния състав на ТрУ.
 • Продължаване на усилията за създаване на условия за повишаване на академичността, толерантността и свободата в работата и в отношенията на служителите от отделните академични нива, както и с потребителите на кадри и научни продукти.
 • Въвеждане на нови подходи и критерии при планирането, осъществяването, стимулирането и отчитането на научно-изследователската дейност.
 • Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
 • Подобряване на финансово-счетоводното и административно състояние и обслужване.
 • Поетапно изграждане на съвременна материална база и оборудване с подходяща за целите на учебната и научно-изследователска дейност на катедрите апаратура и технически средства чрез максимални използване на националните и европейските фондове.
Мисията, стратегическите насоки, целите и основните задачи присъстват в институционални документи и могат да бъдат актуализирани както при значими промени в основни сфери на социално-икономическия и духовния живот на обществото, така и съобразно интересите и перспективите за развитие на Университета. Информация за мисията, целите, стратегията и всички аспекти на дейността на Тракийския университет са публично оповестени чрез своевременно издаваните кандидатстудентски справочници, рекламни материали, правилници, публикации и др., за да достигат навреме до заинтересованите в страната и чужбина.

Вашето съобщение