Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – Пловдив

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: "Тодор Самодумов" №2


Телефон: (032) 601 441,


Факс: 032 632 467


Имейл: office@artacademyplovdiv.com


Facebook: АМТИИ


Web: http://www.artacademyplovdiv.com/

За насГалерияЗапитване

История

Академия за Музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамов и професор Александър Нейнски.През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев.През 1975 година започва обучение и по хореографски специалности, което закономерно довежда през 1995 година до ново преименуване на висшето училище – този път в Академия за музикално и танцово изкуство. Скоро след това започва обучение и по специалности от областта на изобразителните изкуства. Това напълно естествено оформя сегашния облик на Академията като Академия по изкуствата. Последователно ректори през този период са: професор Недялчо Тодоров (1979-83), професор Георги Кънев (1983-89) и професор Иван Спасов (1989-96).
АМТИИ е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение. През 2006 година тя получава отново институционална акредитация с най-високата оценка “много добър”. За периода 1997-99 година ректор отново е професор Георги Кънев. От 1999 до 2088 година ректор е професор Анастас Славчев. През юни 2008 година за Ректор на АМТИИ бе избрана доц. д-р Василка Йончева.
Досега в Академията са се дипломирали над 6270 студенти по широк кръг специалности както от пъстрата палитра на различните изкуства, така и от сферата на педагогиката на обучение по тях. Студентите се обучават от ярки личности, известни и утвърдени творци и учени. Те са и най-верните съмишленици на младите таланти, които градят своето бъдеще тук.
Издаваните в АМТИИ дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранни изяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие.

МИСИЯ, Цели и задачи на АМТИИ:

По традиция своящите пред Академията цели и задачи намират своя концентриран израз в регулярно поставяните на разглеждане от колективните органи на управление мандатни програми на академичните ръководства.Документални свидетелства за формирането и осъществяването на мисията, целите и задачите на Академията.Академичното ръководство, което бе избрано през 2008 г. обяви и подложи на обсъждане и гласуване Мандатна си програма. Водеща постановка в нея бе: “ Поддържане възходящото развитие на Академията като висше училище по изкуствата, вписано трайно в Европейската система за висше образование, и в частност – в Европейската мрежа на висшите училища по изкуствата”.

Основни акценти:

 1. поддържане на системата за трансфер на кредити;
 2. привеждане на цялата учебна документация в електронен вид с осигурен достъп на студенти и кандидат – студенти до нея;
 3. разкриване на нови, пазарно ориентирани специалности в бакалавърска и магистърска степени в привлекателни и необхванати досега области на изкуствата, в това число и такива, които изискват синкретично участие на различните изкуства;
 4. засилено участие в национални и международни проекти в областта на образованието и културата. Моделът на студентска и преподавателска мобилност между АМТИИ и сродни висши училища в Европа да се разпростре върху всички застъпени професионални направления;
 5. публично представяне на научни трудове на преподаватели от Академията;
 6. актуализиране на вътрешно-академичните нормативни документи, отнасящи се до финансовата дисциплина, вътрешния ред, правата и задълженията на студенти, преподаватели, администрация и помощен персонал;
 7. поетапна атестация на академичния състав и административния персонал;
 8. експанзия на сътрудничеството с културните центрове у нас и в чужбина;
 9. поддържане и актуализация на УЕБ-страницата на Академията на български и английски езици;
 10. дооборудване на Концертната зала на Академията;
 11. изграждане на зали, необходими за ежедневна работа на специалностите “Балетна педагогика”, “Българска народна хореография”, щатния танцов състав и задължителните часове по физическо възпитание (фитнес зала, спортна площадка). обсъждане, приемане и експериментално въвеждане на система за осигуряване на качеството на академичните дейности;
 12. оптимизиране на учебните планове и програми;
 13. разработване на система, осигуряваща по-голяма задълбоченост при подготовката на дипломните работи на студентите, включваща двустепенна процедура на тяхната защита;
 14. разширяване на обхвата и интензивността на творческите срещи, майсторските класове и ателиета с изтъкнати дейци на изкуствата и науката от страната и чужбина;
 15. организиране на съвместни художествено-творчески прояви с училищата по изкуствата с цел предварителната ориентация и подготовка на бъдещите кандидат – студенти на Академията;
 16. разгръщане на активност по посока на кадровото укрепване на факултетите и катедрите;
 17. привеждане структурите на АМТИИ (факултети и катедри) в съответствие с изискванията на ЗВО и препоръките на НАОА.
 18. формиране и акредитиране на три факултета с имена: “Музика”, “Фолклор и хореография” и “Изобразителни изкуства”.
 19. разработване и приемане на план за научното развитие на кадрите,
 20. разкриване процедура за програмна акредитация на образователно-научната степен “доктор” в различни научни специалности,
 21. осъществяване на рекострукции на материалната база на Академията с оглед по-пълното задоволяване на нуждите на учебния процес и художествено-творческата дейност.

Една част от тези цели и задачи са вече постигнати и надлежно отчетени пред Общото събрание на Академията.Съответствие между обявените мисия, цели и задачи и осъществяваното академично обучение .Степента на съответствие между обявените мисия, цели и задачи на Академията и осъществяваното от нея академично обучение може да се обективира в определена степен, като се вземе предвид нарастващият респект и уважение, с което тя и нейният управленски и педагогически екип все повече се ползват. Уникалността на Академията, която единствена в България приютява студенти от много различни изкуства, факт създаващ неповторим климат за тяхното пълноценно израстване като висококвалифицирани творци и педагози, се признава от редица работодатели.
Безусловно, в обстановката на демографските проблеми, които България изживява, през последните години, към висшите училища се насочват все по-голям процент кандидати, които нямат необходимата предварителна подготовка и нагласа за осъществяване на едно сериозно и задълбочено висше образование. Независимо от всичко това, и през последните години Академията запази традиционно високите си изисквания към своите кандидат – студенти, а по време на обучението с неотслабваща взискателност биваха отстранявани онези студенти, които не показваха достатъчно сериозно отношение към учебния процес.

Обучението на студентите в момента е организирано в четири основни звена:

 • Факултет “Музикална педагогика”
 • Факултет “Музикален фолклор и хореография”
 • Факултет “Изобразителни изкуства”
 • Департамент за езикова и специализирана подготовка.

Специалности

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Балетно изкуство (балетна педагогика)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графичен дизайн и фотография
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Дизайн на облеклото

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
(след завършено средно образование)

 • Дирижиране (хорово и оркестрово)
 • Дирижиране на народни състави
 • Композиция
 • Музикознание (Етномузикознание, Теоретично музикознание, Историческо
 • музикознание, Музикална естетика))

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
(след придобита степен “Бакалавър”)

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Дирижиране (хорово и оркестрово)
 • Дирижиране на народни състави
 • Композиция
 • Музикознание (Етномузикознание, Теоретично музикознание, Историческо
 • музикознание, Музикална естетика)
 • Православна църковна музика
 • (Византийско църковно пеене или Дирижиране на църковен хор)
 • Тонрежисура
 • Медийно музикално редакторство
 • Музикално-сценична режисура
 • Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графика
 • Графичен дизайн
 • Фотография
 • Живопис
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Скулптура
 • Костюм и мода
 • Мултимедия и виртуална реалност
 • Артмениджмънт
 • PR на арторганизации

Вашето съобщение