Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – Пловдив

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. Дунав 78


Телефон: +359 32/960360


Факс: +359 32/960406


Имейл: uard@uard.bg


Facebook: ВУАРР


Web: http://uard.bg/

За насГалерияЗапитване

ИСТОРИЯ

Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – Пловдив е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”. Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.От 1993 г. се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ.От 1994 г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус.

През 2000 г. Народното събрание преобразува Земеделски колеж в самостоятелно висше училище.Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека и академично издателство.През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив.През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие по програма „Леонардо да Винчи”.

През 2009 г. са проведени успешни акредитационни и сертификационни процедури съответно в НАОА и по ISO 9001:2008.С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.

МИСИЯ

  • Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на агробизнеса, развитието на селските райони, туризма, икономиката, управлението и администрацията;
  • В съвременната икономика на знанието, да бъде образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между обучение, наука, академично сътрудничество и предприемчивост, съобразно индивидуалните желания на своите студенти и условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях европейските ценности;
  • Да подготви висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа.

Вашето съобщение