УХТ Пловдив

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. "Марица" 26


Телефон: 032/ 642 738, (032) 643 637, (032) 603 730


Факс: (032) 644102


Имейл: umo_uht@abv.bg


Facebook: УХТ


Web: http://www.uft-plovdiv.bg

За насГалерияЗапитване

Информация:

Добре дошли в Университета по хранителни технологии – Пловдив, България! Основан през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес. УХТ Пловдив съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.Студентите изучават широк спектър от специалности в областта на хранителната наука, техника и технологии, туризма, биотехнологиите, икономиката, компютърната и информационната техника, организирани в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Високата квалификация на завършващите им позволява успешно да се реализират в избраната от тях професия и да заемат отговорни и ръководни позиции в обществото.Постиженията на университета често са резултат от съвместните усилия на специалисти в различни дисциплини – един процес, който е едновременно иновативен и вдъхновяващ. Сътрудничеството с бизнеса и различни организации целят да гарантират конвертируемостта на академичното знание и трансфера му към обществото.

Гъвкавият модел на учебна и научна дейност, прилаган от УХТ през 21ви век, е структуриран в съответствие с параметрите на Европейското пространство за висше образование и е предназначен да отговори на изискванията на бързо променящия се образователен и професионален контекст в национален, европейски и световен мащаб.Университетът по хранителни технологии е създаден като Висш институт по хранително-вкусова промишленост с Указ № 230 на Президиума на Народното събрание от 10 юли 1953 г. На 23 януари 2003 г.с решение на 39то Народно събрание на Р България ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии (УХТ). Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, машиностроене и уредостроене и автоматизация на промишлеността.В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за повече от 50 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат специализирани звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ. Университетът по хранителни технологии има редовна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация към МС съгласно Удостоверение за институционална акредитация №4/03.05.2001г.,подновена на 13.04.2006 г.с оценка “Много добра”.

Материалната база на УХТ включва 4 учебни корпуса с чиста площ 17 000 m2, в които са поместени: аула с 450 места, три аудитории с по 300 места, лекционни, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. Централната библиотека притежава фонд от 150 хил. тома и читалня с 98 места.Университет по хранителни технологии стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. В непосредствена близост до учебните корпуси е разположен студентски стол с възможности за хранене на всички студенти. УХТ разполага с модерна спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенис-кортове и спортно-оздравителен лагер до язовир Батак. Университетът има представителен студентски танцов състав “Пълдин”.В УХТ работят 210 щатни преподаватели, от които 18 професори и 88 доценти. Доктори на науките са 10 преподаватели, а доктори по различни специалности 145.Университетът сътрудничи с много чуждестранни институти и активно участва в международни изследователски програми и обмен на студенти в чужбина.

Факултети

  • Технологичен факултет
  • Технически факултет
  • Стопански факултет
  • Департамент по езиково обучение,
    физическо възпитание и спорт

ГРАФИК НА ДАТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

Практическо обучение на чуждестранни студенти в УХТ

Вашето съобщение