Аграрен университет – Пловдив

Категория: Университети


Населено място: Пловдив


Адрес: бул. "Менделеев" 12


Телефон: 032/633-232; 032/654-200


Факс: 032/633-157


Имейл: rector@au-plovdiv.bg


Facebook: АГР


Web: http://www.au-plovdiv.bg/

За насГалерияЗапитване

История на Аграрен университет Пловдив:

От своето основаване през  1945г.  до ден днешен, Аграрният университет в Пловдив се е утвърдил като главен център на аграрната наука и висше образование в тази сфера, съхранявайки и разпространявайки традициите и знанията на българското земеделие. Първоначално университета е съставен от два факултета – медицински и агрономо  - лесовъден, а 5 години по-късно в резултат на упорит труд е създаден Висшселскостопански институт „Васил Коларов“, който знаем днес под името Аграрен Университет. Сред известните преподаватели от първите години на съществуване на университета се нарежда Христо Даскалов. През 1977 АУ се определя като единственото висше учебно заведение, което изгражда кадри в областта на земеделието в България.От създаването на АУ до днешна дата са се дипломирали повече от 30 хиляди агрономи, инженери, еколози и икономисти. Във връзка с това професорите и доцентите на днешна дата, работещи в рамките на института, са повече от 200. Аграрният университет предлага образование на европейско ниво в три направление: бакалавър, магистратура и докторантура, като главната му цел е да подготви конкурентноспособни специалисти не само на българския, но и на европейския и световния пазар на труда. Университетът има акредитация до 2019г. и е с оценка 9,29.

Преобразуване в Аграрен университет (АУ):

След успешна акредитация през ноември 2000 г. Висшият селскостопански институт бе преобразуван в Аграрен университет – Пловдив (АУ) с Решение на ХХХVІІІ-то Народно събрание на Република България, прието на 10 април 2001 г.Днес в Университета работят 219 преподаватели, от които 106 хабилитирани (професори и доценти).Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г. Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета: Факултет по агрономство, Факултет по лозаро-градинарство, Факултет по растителна защита и агроекология и Факултет по икономика.От създаването на висшето училище дипломи за завършено висше образование тук са получили повече от 30 000 инженер–агрономи, агрономи и икономисти, от които над 3000 са чуждестранни граждани от 76 страни. Днес Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър” и за образователната и научна степен “Доктор” за български и чуждестранни граждани.

Аграрен университет Пловдив - общежития

За своите студенти, АУ – Пловдив предоставя три блока (Чайка 1-3), намиращи се в кв. Тракия. Документите, необходими за кандидастване за място са уверение с успех и записан семестър; Молба-декларация;  Документи за доходите на двамата родители за периода Януари - Юни (текуща година) -Удостоверения от работодателя с подпис,печат и булстат; -Данъчна декларация за текущата година за еднолични търговци, земеделски производители и самоосигуряващи се лица; удостоверение и/или уверение за учащ брат/сестра редовно обучение. Без конкурс/с предимство се настаняват студенти предоставили смъртен акт на родител или уверение от ТЕЛК за 71% инвалидност.

Мисия на Аграрен университет Пловдив:

Мисията на Аграрния университет – Пловдив е:
  1. Да осигурява качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
  2. Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.
  3. Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор.
  4. Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
  5. Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование.
  6. Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.

Видео от Аграрен университет Пловдив:

https://www.youtube.com/watch?v=jFb0XTZGUww https://www.youtube.com/watch?v=zJKiiZM4kfY   .

Вашето съобщение