Лесотехнически университет – София

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: бул. св.Климент Охридски


Телефон: +359 2 9625997; +359 2 91907


Имейл: uo_ltu@abv.bg


Facebook: ЛТУ


Web: http://www.ltu.bg/

За насГалерияЗапитване

Добре дошли на страницата на Лесотехнически университет (ЛТУ) – София. ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели и ландшафтната архитектура.Тук се обучават също специалисти по екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита, стопанско управление, алтернативен туризъм.Лесотехнически университет – София е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.

ИСТОРИЯ

За начало на висшето лесотехническо образование у нас се смята 1925 година, когато на 28 януари Академичния съвет на Софийския университет взема по принцип решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет на Университета. През 1923 г. към Агрономическия факултет се открива катедра „Частно лесовъдство”, чиито задачи са насочени към подготовката на агрономическите кадри в областта на лесовъдстрвото и към създаване на предпоставки за откриването на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет.

В резултат на писма от Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и Дружеството на лесовъдите в България се избира комисия, която да изготви изложение във връзка с откриването на Лесовъден отдел.Така се стига до заседанието на Академичния съвет от 28.01.1925 г., на което се взема решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет на Софийския университет. На следващо заседание (20.02.1925 г.) Академичният съвет на СУ взема решение занятията да започнат веднага и Лесовъдният отдел се смята за открит от летния семестър на 1925 г. Изпълнявайки поети по-рано ангажименти, МЗДИ с писмо от 30.12.1925 г. уведомява Ректора на СУ, че за обучението на студентите от Лесовъдния отдел се предоставят две учебно-опитни горски стопанства – „Гешова планина” (сега УОГС „Г. Ст. Аврамов” – с. Юндола), намиращо се в район на иглолистни гори и „Петрохански проход” (сега УОГС „Петрохан” – с. Бързия), намиращо се в район на широколистни гори. През 1938 г. за нуждите на студентите МЗДИ предоставя и едно Учебно-опитно ловно стопанство – Витиня.

 

През 1947 г. Лесовъдният отдел към Агрономо-лесовъдния факултет на СУ се обединява със създадения скоро преди това Лесовъден отдел към Пловдивския университет и се създава Лесовъден факултет към СУ. Той е един от четирите факултета, които са в основата на създаването на селскостопанската академия през 1947 г.С Указ на Президиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г., от Селскостопанската академия се обособяват три самостоятелни висши учебни заведения: Висш лесотехнически институт (ВЛТИ); Висш ветеринарномедицински институт и Селскостопанска академия „Г. Димитров” и трите със седалище в София. За първи ректор на Висшия лесотехнически институт е избран акад. Борис Стефанов, а за зам.-ректори – проф. Димитрър Стефанов, доц. Цвятко Христов и доц. Стоичко Христов.

Във ВЛТИ са обособени 5 специалности: Горско стопанство; Озеленяване на населените места; Механична технология на дървесината; Химична технология на дървесината и Лесоексплоатация и лесоинженерно дело (ЛИД). След обособяването му като отделно висше учебно заведение, на ВЛТИ е предоставена самостоятелна сграда в кв.”Дървеница”, която днес е главната сграда на университета.

Част от преподавателския състав на ВЛТИ (24.V.1958г.) На първи ред прави отляво надясно: Свилен Николов, Виктор Донов, Георги Димитров, Венко Калинков, Божин Богданов, Иван Добринов, Петър Костов, Желез Дончев, Георги Димитров, Александър Илиев; на втори ред отляво надясно: Сава Рибаров, Христо Сираков, Мила Атанасова, Пеню Карадочев, Цветана Македонска, Стоичко Христов, Йосиф Желязков; седящи отляво надясно: Радослав Зарев, Иван Михов, Гено Дончев, Пею Беляков, Спас Душков, Райко Петров

От есента на 1955 г. по идея на акад. Б. Стефанов се поставят и основите за създаване на учебния парк и ботаническата градина на ВЛТИ.

През 1965 г. се създава и утвърждава Научно-изследователският сектор (НИС) на ВЛТИ. Към него, освен преподавателите от института, работят и научни сътрудници и помощен технически персонал, които допринасят за развитието на фундаменталните и приложни изследвания в областта на лесотехническата наука у нас.

В резултат на редица преобразувания, през 1972 г. във ВЛТИ са обособени четири специалности, които са уникални за България: Горско стопанство; Озеленяване; Механична технология на дървесината и Механизация на горското стопанство и горската промишленост.

Нов момент е, че в рамките на тези специалности, с разпореждане на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование (КНТПВО) от 30.03.1973 г. се утвърждава и образованието по профили. Така за специалността горско стопанство се формират профили по „Лесовъдство”; „Организация и управление на горското стопанство”, който сега е в основата на факултет „Стопанско управление” и „Опазване и обогатяване на природната среда”, който през 1990 г. прераства в специалност „Екология, опазване и възстановяване на природната среда”.

За специалността МТД се обособяват профилите „Дървообработване” и „Мебелно производство”, а за специалността „Механизация на горското стопанство и горската промишленост” – профилите: Механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелна промишленост и Механизация на горското стопанство и дърводобива.

С разпореждане на Бюрото на Министерс­кия съвет от 7.VIII.1974 г. във ВЛТИ, се създават два факултета:

– Факултет „Горско стопанство и озеленяване” (ФГСО);
– Факултет „Горска промишленост” (ФГП).

Факултетът „Горско стопанство и озеленяване” включва специалността „Горско стопанство” и нейните профили, и специалността „Озеленяване”. За първи декан на ФГСО е избран проф. Иван Добринов, а за зам.-декани – доц. Борис Китин и доц. Георги Димитров.Във факултета „Горска промишленост” също има две специалности: „Механизация на горското стопанство и горската промишленост” и „Механична технология на дървесината” с техните специализации. За първи декан на ФГП е избран проф. Нино Статков, а за зам.-декани – доц. Андрей Кавалов и доц. 3арко Попов.През 1973/74 учебна година във ВЛТИ се обучават около 300 студенти (спрямо 80 орез 1945 г.), а преподавателският състав включва 15 професори, 34 доценти и 57 асистенти (срещу 4 професори, 1 доцент и 3 асистенти през 1945 г.).

През този период в Института се открива една проблемна научноизследователска лаборатория по Модифициране на дървесината и четири отраслови научноизследователски лаборатории (Ловно стопанство и оценка на ловни трофеи; Изследване и изпитване на дървообработващи машини и линии; Изследване и изпитване на горскостопански и дърводобивни машини; Възпроизводство и стопанисване на горските ресурси). През 1977 г. се основава и сектор за Проучване и проектиране по озеленяване (СПП) към НИС. Всичките тези звена, в които чрез движението за ТНТМ успешно са включвани и студенти, са работили отговорно и са постигнали значими резултати за развитието на лесотехническата наука и практика, в изследователската, проектната и конструкторската дейности.

След 1979 г., както и в другите висши училища у нас, се провежда поредната реформа в образованието. Изгражда се тристепенната структура на обучение по професионални направления. За специалностите във ВЛТИ първата степен на обучение обхваща широка обща фундаментална подготовка на студентите (срок на подготовка – 2 години); втората степен предвижда получаване на знания по специални дисциплини и определен обем от фундаментални знания (срок на подготовка 2 години) и в третата степен за 1 година се изучават тясно специализиращи дисциплини по направления, за които студентите, съгласно тогавашната система на разпределение, предварително са насочени към определена дейност и място за работа за задължителен период от три години.Във връзка с тази реорганизация преподавателският състав на ВЛТИ разработва нови учебни планове, които с някои изменения и допълнения, и сега са в основата на подготовката на студентите по горско стопанство, горска промишленост и опазване на природната среда.За разширяване на културата на възпитаниците на ВЛТИ и тяхната по-цялостна реализация в различните направления на стопанския и обществения живот, през 1979 г. към ВЛТИ се открива факултет за Обществени професии, с първи декан на обществени начала – доц. Петър Данков. По-късно факултетът прераства във факултет за Следдипломно обучение.През м. март 1987 г. по решение на Академичния съвет във ВЛТИ се създава специализирана лаборатория по Опазване на природната среда, която обслужва научноизследователската дейност (НИД) и учебната работа със студентите.


Вашето съобщение