Инженерно-педагогически факултет и Колеж към Техническия университет – София

Технически университет - София, Факултет и Колеж Сливен

Категория: Университети


Населено място: Сливен


Адрес: бул. "Бургаско шосе" №59


Телефон: 044/ 66 75 52


Имейл: college_sliven@tu-sofia.bg


Facebook: Технически Университет- Сливен


Web: http://www.tu-sliven.com

ФакултетКолежГалерия

Информация

ИПФ – Сливен има регионално и национално значение за подготовката на инженери и преподаватели в професионалните технически гимназии. Анализ показва, че 70% от студентите са от региона на Югоизточна България (Сливен, Ямбол, Стара Загора, Бургас), а30% – от останалите области на страната. На студентите и докторантите са осигурени условия за аудиторни, извънаудиторни и научноизследователски занятия и занимания, достъп до лабораторните и компютърните зали, библиотечния фонд и базите за спорт. Факултетът има собствен сайт с актуална информация, разполага с развита безжична интернет-мрежа за свободно ползване от студентите. Студентските общежития и стол, в непосредствена близост до учебните корпуси на Факултета и Колежа, завършват облика на „компактен студентски Кампус”, привлекателно място за студентите от страната и от чужбина. Налице са добри темпове на научно и кадрово израстване. Академичният състав в момента включва 58 преподаватели, от които 23 хабилитирани (в това число 4 професори и 19 доценти) и 35 нехабилитирани преподаватели, 7 от които доктори. Авторитет се гради и с международни контакти и участията в международни прояви зад граница. За 28 години факултетът е осъществил и продължава да развива международна дейност в различни аспекти с:
 • Технически университет – Виена
 • Университета в Корсика,Франция
 • Култур Юниверсити – Истанбул
 • Национален транспортен университет – Киев
 • Новосибирски държавен технически университет, Русия
 • ТУ – Дрезден
 • университети от Словакия, Румъния, Финландия, Белгия, Латвия и др.
Европейските програми “Еразъм”, “Сократ” и “Леонардо” дават възможност за мобилност и обмен на преподаватели и студенти със страните от ЕС и Република Турция. От откриването на международните програми са реализирани 42 мобилности на студенти, докторанти и преподаватели. Очевиден е засиленият интерес от страна на студентите за участие в международните проекти и желание за мобилност и трансфер на кредити. Изминалите 28 години доказаха, че факултетът е необходим на ТУ, на гр. Сливен, на Югоизточния регион и на страната ни. Това дава кураж и желание за работа на целия колектив, за да продължи утвърждаването му като център за висококачествено инженерно и педагогическо образование.

Катедри и специалности

В Инженерно-педагогически факултет и Колеж към Техническия университет гр. София се обучават студенти по образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър", "Професионален бакалавър" и образователната и научна степен "Доктор". На студентите е осигурена възможност паралелно с инженерната специалност да придобият и правоспособност „Учител”. Това дава възможност за по-добра реализация, както в икономиката на страната, така и в образователната ни система. Изучаваните дисциплини: Психология, Педагогика, Методика, Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, Психология на общуването и др. подготвят освен за учители, но и за добри бъдещи ръководители. Умението да се общува с колектива (работата в екип) е една от основните предпоставки за успеха на всяка дейност.

Катедри

 • Електротехника електроника и автоматика
 • Механика, машиностроене и топлотехника
 • Педагогика и мениджмънт
 • Математика, физика и химия

Специалности

 • Автоматика и информационни технологии
 • Електротехника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Топлотехника
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Индустриално инженерство
 • Компютърна бизнес-информатика
 • Транспортна техника и технологии
 • Автотранспортна техника
 • Автотехническа експертиза
 • Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Автоматика, информационна и управляваща техника

Образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

 • срок на обучение: 4 години
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: инженер
 • допълнителна квалификация: учител

Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

 • срок на обучение: 1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: магистър-инженер или магистър по..

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

 • срок на обучение: 3, 4 години
 • форма на обучение: редовна, задочна, самостоятелна подготовка

Образователно-квалификационна степен "професионален БАКАЛАВЪР"

 • срок на обучение: 3 години
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: професионален бакалавър по ...
 • допълнителна квалификация: учител
 • допълнителна квалификация за спец. РЕАТ: преподавател-инструктор на водачи на МПС

История

Създаването на Инженерно-педагогическия Факултет е подготвяно още от 1983г., когато с министерски постановления (ПМС 8/22.05.83г., ДВ30/83, ПМСIPF 27/22.06.83г., ДВ61/83) се формира мрежата на ВУЗ в страната. Създава се ново звено с база в гр. Сливен, замислено като Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри и за специализираща подготовка на студентите по професионална подготовка, с права на факултет. През 1986г. с ново Министерско постановление (ПМС 12/27.03.86г., ДВ30/86) се правят изменения и допълнения на предходните постановления, с което се създава ново професионално направление 33 (Инженерно-педагогическо направление, включващо специалностите “Електроника и автоматика”, “Машиностроене”, “Електротехника”, “Транспорт и енергетика”) и името Институт за повишаване квалификацията на инженерно-педагогическите кадри се заменя с Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри (ЦППКИПК), считано от 01.09.1986г. Като звено на ВМЕИ-София, формирането и структурирането на Центъра става с активното участие на Ректора и ректорското ръководство. За ръководител на ЦППКИПК е назначен проф. Маслинков. Местните държавни органи също участват активно в изграждането - предоставена е сградата на строящо се основно училище за ползване от Центъра. Заедно с това се извършват корекции на строителните планове, за да се приведе сградата в съответствие с целта на ползването. В началото първият випуск провежда занятия в лабораториите, семинарните зали и кабинетите на Института за подготовка на учители по практика - Сливен (ИУП), тъй като сградата на новия център е още в незавършен вид. По тази причина и лабораторните упражнения по химия се провеждат в Текстилен техникум - Сливен, а тези по физика - в импровизирана лаборатория. В учебния процес участват много хонорувани преподаватели от сливенските средни училища, поканени са преподаватели от ВМЕИ-София и от други ВУЗ-ове. В началото на 1987 г., след проведени конкурси във ВМЕИ-София, в ЦППКИПК започват работа и първите асистенти. През 1988г., с решение на Академичния съвет на ВМЕИ-София и заповед на председателя на СВО от 28.11.88г., към Центъра се създават 9 катедри и Информационно-изчислителен комплекс като самостоятелно звено. Катедрите са : “Електроника и автоматика”, “Електротехника”, “Машиностроене”, “Транспорт и енергетика”, “Приложна математика и информатика”, “Инженерна физика и химия”, “Механика”, “Инженерна педагогика”, “Идеологически науки”. Вътрешното обзавеждане на кабинетите, залите и лабораториите в новия учебен корпус е нанесено и сглобено с активното участие на всички преподаватели и служители. Новопостроената сграда от 26.01.89 г с протоколи - Акт 16 е предадена за ползуване на ЦППКИПК. Преподавателският състав постепенно се увеличава с още млади асистенти. Недостигащият хабилитиран състав се допълва от командировани хонорувани преподаватели от София, Бургас, Русе и Пловдив. Изключителна помощ на Центъра в това време оказват проф. Папазов, проф. Аврамов, проф. В. Савчев, доц. Цолов, доц. Ралев, доц. Сава Марков и др. Учебната документация се създава под методичното ръководство и съдействие от страна на катедрите във ВМЕИ-София. Оборудват се учебни лаборатории. Със съдействието на Комитета по наука се създават ползотворни контакти с Инженерно - Педагогическия Институт от гр. Екатерининбург - Русия. Разработват се интересни научно-приложни проекти в областта на инженерната педагогика. Изработват се стендове на място, получават се технически средства от катедрите в София, проектират се нови стендове. С помощта на предприятията в града се осигуряват много машини и средства. Съграждането и развитието се реализира с огромния ентусиазъм на всички. Създава се библиотека с помощта на фондовете на институтската библиотека на ВМЕИ-София. През 1989г. е създадена Научно-изследователската лаборатория “Физични технологии”, която е интегрирано звено на ИПФ с Института по електроника на БАН. През месец март 1990 г. за Декан е избран проф. дтн Стефан Бъчваров. През 1990 и 1992г. по инициатива и под ръководството на доц. д-р Веселин Янков се организират първите научни конференции, в които участват много автори от страната и чужбина. През 1991 год. завършват първите 93 студенти редовно обучение. През 1992г. за Декан е избран доц. д-р Емил Рац. Факултетът е вече на шест години. Същата година, със Заповед на Ректора на ВМЕИ-София (824/19.05.1992г.), е създаден Научно-изследователският сектор. От 1993 г. ИПФ-Сливен е средище на Националната конференция по Теория на механизмите и машините с международно участие. След 1994 г. се активизира и Съюзът на учените - клон Сливен. Приети са нови членове. Клонът се структурира в седем секции. Факултетът се превръща в естествен негов център. Председател на Съюза е доц. Цанко Узунов, който със своя ентусиазъм спомага за утвърждаването на Факултета като основен извор на научната мисъл в града и региона. Идеята е с подкрепата на Ръководството на ИПФ научната общност да се превърне във водеща неправителствена организация на новото гражданско общество. През 1997г., във връзка с 10 годишния юбилей, се провежда Юбилейна научна сесия. След провеждане на структурната реформа, с решения на АС (15/29.10.97г., 17/12.97г.) и в резултат на отклика на времето, катедрите се трансформират в катедри : ”Математика, физика и химия”, “Педагогика и мениджмънт”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Механика, машиностроене и топлотехника”. От учебната 1998г. /1999г., в съответствие с ПМС 86/12.03.1997г., започва обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър”.

Информация

Колежът в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт за учители по практика е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет – София като отделно звено. В Колеж – Сливен се извършва обучение по следните специалности: Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в Колежа придобиват висше образование – образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“ в съответното научно направлениеи възможност за професионална квалификация „учител“, а завършилите специалност „ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ придобиват и квалификация „преподавател-инструктор на водачи на МПС“. Професионалните бакалаври могат да продължат обучението си и да получат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в съответното научно направление. Завършилите съответните специалности се реализират в обществения и частния сектор като ръководители и изпълнители при експлоатацията, монтажната и ремонтно-възстановителната дейност, в промишленото производство, автотранспортните фирми, автосервизите, автокъщите, транспортните компании, в дизайнерските и моделиерските бюра, в зърнопреработвателната, в хлебната, в месната, млечната и консервната промишлености и в сферата на туризма и ресторантьорството. Голяма част от възпитаниците на Колежа работят като преподаватели-инструктори на водачи на МПС в цялата страна.

Секции и специалности

В Инженерно-педагогически факултет и Колеж към Техническия университет гр. София се обучават студенти по образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър", "Професионален бакалавър" и образователната и научна степен "Доктор". На студентите е осигурена възможност паралелно с инженерната специалност да придобият и правоспособност „Учител”. Това дава възможност за по-добра реализация, както в икономиката на страната, така и в образователната ни система. Изучаваните дисциплини: Психология, Педагогика, Методика, Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, Психология на общуването и др. подготвят освен за учители, но и за добри бъдещи ръководители. Умението да се общува с колектива (работата в екип) е една от основните предпоставки за успеха на всяка дейност.

Секции

 • Автотранспорт, текстил и дизайн
 • Педагогика, хранителни технологии и туризъм

Специалности

 • Мениджмънт на алтернативния туризъм
 • Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
 • Машини и съоръжения в текстилната промишленост
 • Текстилна техника и технологии
 • Производство на текстил и облекло
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
 • Електротехника
 • Технология на храните
 • Хранителни технологии в бита и туризма

Образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

 • срок на обучение: 4 години
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: инженер
 • допълнителна квалификация: учител

Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

 • срок на обучение: 1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: магистър-инженер или магистър по..

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

 • срок на обучение: 3, 4 години
 • форма на обучение: редовна, задочна, самостоятелна подготовка

Образователно-квалификационна степен "професионален БАКАЛАВЪР"

 • срок на обучение: 3 години
 • форма на обучение: редовна
 • квалификация: професионален бакалавър по ...
 • допълнителна квалификация: учител
 • допълнителна квалификация за спец. РЕАТ: преподавател-инструктор на водачи на МПС
Инженерно-педагогически факултет на Техническия университет и Колеж към Техническия университет Инженерно-педагогически факултет на Техническия университет и Колеж към Техническия университет Инженерно-педагогически факултет на Техническия университет и Колеж към Техническия университет Инженерно-педагогически факултет на Техническия университет и Колеж към Техническия университет