​​​​​​​​​​​Русенски университет “Ангел Кънчев”

Категория: Университети


Населено място: Русе


Адрес: ул. "Студентска" 8, Русе, пк. 7017


Телефон: (+359) 082 888 211


Факс: (+359) 082 845 708


Имейл: secretary@uni-ruse.bg


Web: http://www.uni-ruse.bg

За НасГалерияЗапитване
​​​​​​​​​​​Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. ​Стратегическите приоритети на университета са:
  1. подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентост на трудовия пазар и разширяване на обхвата на об​​учението;
  2. развитие на вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието;
  3. развити​ето на кадровия ​и изследователски потенциал;
  4. реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;
  5. изграждане на високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия, с модерна материално-техническа и информационна база.
​В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 499 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка. През 2012 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" е акредитиран ​от НАОА с изключително високата оценка 9.28. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт.​

Исторически бележки за Филиал-Силистра на Русенския Университет „Ангел Кънчев”

С Държавен указ № 756 от 18 декември 1890 г. в град Силистра се открива Педагогическо училище и се начева обучението на учителски кадри със средно образование. През 1941 г. Педагогическото училище прераства в Институт за начални учители, просъществувал до 1948 г. През 1971 г., с Указ № 305 от 31 август 1971 г., Държавният съвет на НР България отново разкрива в Силистра Полувисш педагогически институт – един от трите, подготвящи учители по общообразователни предмети за основната образователна степен (V-VІІІ клас). Близо 6000 учители от цяла Северна България са завършили образованието си в него. С Постановление № 15 на Министерския съвет от 27 януари 1997 г. Полувисшият педагогически институт се преобразува в Педагогически факултет-Силистра към Русенския университет "с предмет на дейност подготовка на учители с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите: 1. Български език и чужд език (руски, френски, английски); 2. Математика и физика; 3. Биология и химия". С министерско постановление № 41 от 16 февруари 2001 г. Педагогическият факултет-Силистра е преобразуван във Филиал-Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев". В структурата му влизат "Катедра по филологически науки" (с тогавашен ръководител проф. д-р Иван Недев) и "Катедра по природо-математически науки" (с тогавашен ръководител проф. д-р Тодорка Стефанова), обслужващите звена Студентска канцелария, Финансово-счетоводен отдел, Библиотека и Отдел за стопански дейности. Разкрито е поделение на Центъра за продължаващо обучение, предлагащо разнообразни възможности за квалификация и преквалификация. През 2008 г. Филиал-Силистра се обедини с бившия Технически колеж-Силистра, с което се увеличи броят на специалностите и професионалните направления, по които се води обучение.

Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград

Филиалът в Разград към Русенски университет „Ангел Кънчев" има дългогодишна история. Създаден през 1986 год., като Техникум над средно образование по биотехнологии, интегриран с ВХТИ-София, той претърпява редица преобразувания:
  1. през 1989г. с Постановление №52 на МС той се преименува в Институт по химични технологии и биотехнологии, интегриран с ВХТИ-София; през 1997 год с Постановление №16 на МС се преобразува в Технологичен колеж като част от структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев";
  2. през месец април 2007 год. Проектът за преобразуване на Технологичен колеж – Разград във Филиал – Разград в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" беше оценен с положителна оценка от Акредитационния съвет на НАОА. От 08.02.2008г. с Постановление №17 на МС Технологичен колеж – Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучение по специалности от професионални направления: 5.10 Химични технологии; 5.11 Биотехнологии; 5.12 Хранителни технологии.
  3. През месец юни 2007 год. бяха подготвени и представени в НАОА докладите-самооценка за трите направления по утвърдените от агенцията критерии. В края на месец юли 2008 год. в НАОА бе дадена положителна оценка за направления Биотехнологии и Хранителни технологии. В периода 20 – 22 май 2009 год. Филиалът бе посетен от експертна група за оценяване на професионално направление Химични технологии, в резултат на което на 25.06.2009 год. Техническата комисия към НАОА даде положителна оценка и за това направление. Филиал-Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни кадри за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Усъвършенстването на производствените системи, усвояването на природните науки и техника е предпоставка за приобщаването на българския народ към достижението на световната цивилизация. В днешния 21-ви век темповете на научно-техническия прогрес са многократно по-високи и възможностите далеч по-големи. Филиал-Разград работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото. Химическата, биотехнологична и хранителна промишленост заемат значителен дял от икономиката на Североизточна България. Една част от предприятията са с уникално и национално значение. Тези отрасли са високотехнологични и за тяхното развитие са необходими кадри способни да ръководят производствения процес и осигурят високо качество на продукцията. https://www.youtube.com/watch?v=AQjsZI3kock

Вашето съобщение