Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов

Категория: Университети


Населено място: Свищов


Адрес: ул." Емануил Чакъров" 2


Телефон: (0631) 66 201


Мобилен: 0882 552509; 0882 612736


Факс: (0631) 87 355


Имейл: rectorat@uni-svishtov.bg


Web: http://www.uni-svishtov.bg/

За насГалерияЗапитване

ИСТОРИЯ

Създаването на Стопанска академия в Свищов има своите корени във възрожденската история на града. През Възраждането той се утвърждава като важен търговски център, в който избуяват кълновете на богати просветни и културни институции. Градът е гнездо на родолюбиви българи, огнище на дарителски традиции в полза на народния Възход. Прогресивни търговци и интелигенти лелеят съкровена мечта Свищов да мери икономически, културен и духовен ръст с най-ценното в Европа.

Това разгаря още по-силно парещата жар за обновяване. „Великият пламен” на любородието, възрожденският ентусиазъм раждат благородната дарителска традиция за нуждите на образованието. В „Цариградски вестник” от юли 1858 г. четем: „… как се слави Свищов град, както наричат столица на учението в България!”

Между светлите имена на дарителите се откроява Димитър Апостолов Ценов с неоценим принос за града и за България; „Велик българин, закръглил делото, подето от неговите предшественици” (акад. Г. Данаилов). Академията поддържа славата на Дарителя и гордостта на Свищов като Академичен център.

На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки.” (Държавен вестник, бр.200,5.09.1936г.).

МИСИЯ

“Качество – Доверие – Инвестиции в човека” – водещото мото в програмата за развитието на Стопанска академия “Д.А.Ценов”

Мисията на Стопанска академия “Д. А. Ценов” е насочена към балансирана експанзия и овладяване на нови територии в четири основни области от дейността на висшето училище.

В областта на образованието и обучението

Подготовка на висококвалифицирани специалисти по висококачествени, конкурентни бакалавърски специалности и магистърски програми, в редовна, дистанционна и задочна форма, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар на ЕС и по света. Инвестиции в мобилност на преподаватели, докторанти и студенти чрез мрежа от международни партньори в Европа, Азия и Африка. Запазване традициите в предлагането на качествено и пазарно ориентирано следдипломно, факултативно и професионално обучение чрез образователни проекти през “целия живот”. Повсеместно интегриране принципите на Болонския процес в управлението на висшето училище, на основните и обслужващите звена.

В областта на науката, научните изследвания и научните форуми.

Перспективни научни изследвания и продължаване успешната политика за научно израстване на академичния състав за обезпечаване на основните звена в средата на новата нормативна уредба на Закона за развитие на академичния състав. Осигуряване на образователната и научна степен “доктор” по научни специалности за собствени нужди, за други нацио¬нал¬ни институции, за бизнеса, за страните от ЕС, региона и арабския свят. Продължаване развитието на интегралния управленски модел на “изследвания чрез обучение и на обучение чрез изследвания” за търсене и развитие на млади научни таланти. Съхраняване, споделяне и популяризиране на научната продукция на Академията чрез научни издания, организация на научни форуми, библиотечен фонд и международни изследователски мрежи.

В областта на научно-приложното осигуряване на практиката

Запазване и развитие на позициите на пазара на консултантски услуги и практико-приложни изследвания за осигуряване процеса на подготовка и реализация на проекти, вкл. за усвояване на средства от фондовете на ЕС. Популяризиране името на Академията като партньор на местните и регионални власти в “Европа на регионите”. Съвместни инициативи и добавена стойност с административните институции и бизнес организациите.

В областта на информационното общество и социалните мрежи

Активно развитие на информационната свързаност и достъпност на академията в глобалната информационна мрежа. Адаптиране на комуникацията с нашите възпитаници (alumni), студенти и курсисти в модерната среда на социалните мрежи чрез собствени софтуерни платформи за обучение и администрация на управленските процеси. Виртуализация на учебното съдържание и мултиезичност на научната и образователна продукция. Интернет разпознаваемост и популярност на СА “Д.А.Ценов” чрез поддържане и развитие на стандарта на “най-добър университетски сайт” в България

Вашето съобщение