Театрален колеж Любен Гройс – София

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: Евлоги Георгиев №169


Телефон: 02 428 11 02; 02 428 11 03


Имейл: l.groys.college@gmail.com


Web: http://lgroys-college.com/

За насГалерияЗапитване

МИСИЯ

Театрален колеж Любен Гройс – София е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността “Актьорство за драматичен театър”. Подготовката се провежда по програмата “Актьор на живия театър”.Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и
представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми.

Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:

 • Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
 • Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
 • Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
 • Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
 • Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
 • Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
 • Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
 • Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
 • Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
 • Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
 • Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
 • Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.

Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

Мисията, целите и задачите, следвайки принципите на културния плурализъм, който е залегнал в историческите и съвременни сценични и представленчески практики, са насочени към създаване на високомобилни актьорски кадри. Те трябва да бъдат адаптивни към потребностите, възникващи на пазара на труда и динамичната среда, в която живеем. Целите и принципите, както и методиката в образователната програма на Театрален колеж “Любен Гройс”, са обвързани със спецификата на творческия процес, съпътстващ актьорската професия. Обучението по тази образователна програма позволява да се усвоят обеми от знания на съвременно научно и художествено-творческо равнище, което гарантира стабилна подготовка за профе-сионална кариера в избраното направление.
Теоретичните специализирани знания в областта на театралното изкуство, придобити в Колежа, осигуряват възможност на студентите да реализират своя творчески потенциал в разнообразието от съвременни театрални форми, стилове и жанрове. Програмата “Актьор на живия театър” предлага нови концептуални рамки като предизвикателство спрямо традиционните начини за теоретическо осмислянe на практиката, опирайки се на принципите на “въплътено знание и “практиката като научноизследователски процес”.Мисията и целите на Театрален колеж “Любен Гройс” са залегнали в основните документи, от които се ръководи дейността му. А именно – наред със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” и изцяло съобразено с изискванията на тези два нормативни документа, е изграден “Правилник за устройството и дейността на Театрален колеж “Любен Гройс”.

При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността “Актьорство за драматичен театър” е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.Ръководството на Театрален колеж “Любен Гройс” поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.Обучението в Театрален колеж “Любен Гройс” се провежда в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, в рамките на шест семестъра(три учевни години).която е форма на специализирано висше професионално образование.

Програмата „Актьор на живия театър” и Учебният план са насочени към учебния процес в еднаспeциалност – „Актьорство за драматичен театър”, затова те не изобилстват от възможности и предложения в мулти и интердисциплинарни посоки. И все пак, приложените програми на изучаваните в Колежа дисциплини открояват техните приоритети в рамките на съществуващото разнообразие в заложената концепция на образователния процес.

В тези рамки обучението на “професионален бакалавър“ в специалността „Актьорство за драматичен театър” включва:

 • Участие в процеса на сценична реализация на драматургични текстове, чрез придобиване на професионални знания и умения и работни методи;
 • Създаване на оригинални представления, основаващи се върху професионални актьорски или танцови умения и тяхното представяне пред публика;
 • Развитие на физически умения, свързани с контрол върху тялото и резулатното им прилагане чрез внушения в хода на представлението;
 • Постигане на подходяща степен на професионални умения за реализация на представлението, както на живо, така и на запис;
 • Развитие на усет за публиката и въздействие спрямо нея чрез придобитите многообразни изпълнителски техники и изразни средства;
 • Придобиване на знания и интерпретативни умения за определяне на социо-културния контекст, в който се реализира представлението.
 • Обучението в Театрален колеж „Любен Гройс” се извършва единствено в редовна форма, която гарантира стабилната подготовка за успешна професионална кариера.
 • Учебната програма включва съдържанието на двадесет и три изучавани дисциплини, осем от които са задължителни и единадесет избираеми, както ичетири факултативни.

Вашето съобщение