Медицински колеж Пловдив

Категория: Колежи


Населено място: Пловдив


Адрес: ул. "Братя Бъкстон" №120


Телефон: 359 32 693 704 ; 359 32 693 704 ; 359 32 692 762


Факс: 359 32 693 703


Web: http://medcollege-plovdiv.org/

За насГалерияЗапитване

ИСТОРИЯ НА КОЛЕЖА

Медицински колеж Пловдив като Висше държавно здравно образователно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет Пловдив.

През 70 – годишния период на съществуване учебното заведение преминава през няколко етапа на преобразуване:

 • 1942 г. – Медицинско училище за сестри
 • 1945 г. – Медицинско училище за акушерки
 • 1954 г. – Обединено медицинско училище /ОМУ/
 • 1975 г. – Полувисш медицински институт „Д-р Мара М. Живкова” /ПМИ/
 • 1980 г. – Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/
 • 1990 г. – Полувисш медицински институт /ПМИ/
 • 1997 г – Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив с Постановление № 16/27.01.1997г.

Медицински колеж е носител на:

 • Орден “Кирил и Методий”
 • Почетния знак на Община Пловдив
 • Член на Европейски сестрински модул/ENM/
 • Член на Европейската асоциация на обучаващите специалисти по здравни грижи/FINE/
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на Българската асоциация по палиативни грижи/БАПГ/
 • Член на Български червен кръст

МИСИЯ

Обществени цели и мисия на медицински колеж Пловдив

 • Мисията на Медицинския колеж е да обучава и възпитава професионални знания у студентите за да отговори на потребностите на здравеопазването и обществото от медицински специалисти, осигуряващи здравни грижи на болната и здрава личност. Чрез обема от теоретични знания и практическа подготовка, придобилите здравна професия да удовлетворяват човешките потребности чрез висококвалифицирана професионална здравна грижа.
 • Насоченост u специфика на целите, приоритетите и стратегията за развитие на институцията

Образователни цели

Главната образователна цел на Медицински колеж – Пловдив е подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат и да развиват научно-медицинските знания и умения в медицинската практика и здравеопазването. Тя произтича от неговата обществена мисия, свързана с държавната политика за развитието на висшето медицинско образование, медицинската наука и здравеопазването в Република България, както и от принципите на Болонската декларация и Директивите на Европейския съюз.

Целите, които си поставя колежа са:

 • Подготовка на висококвалифицирани и професионално ориентирани здравни специалисти
 • Завършилите колежа да са усвоили обем от знания и практически опит за работа във всички сфери на здравеопазването не само в Република България, но и във всички страни от Европейския регион, както и в световен мащаб.
 • Да развие разбиранията на студентите за европейските и професионалните културни въпроси, което ще подпомогне и подобри здравните грижи чрез хора, практикуващи в различни среди.
 • Да направи възможно студентите да осъзнаят международните измерения на професионалните знания по сестринство и здравни грижи.
 • Да развие у студентите съзнание, разбиране и приемане на културните различия.
 • Да развие у студентите съзнание и уважение към индивидуалната здравна култура на пациентите
 • Да развие разбиранията на студентите за влиянието на историческите, философските, етичните, икономическите, политическите и професионалните фактори върху тяхната собствена, както и на другите професионална култура.
 • Да развие у студентите съзнание за професионална култура и роля, както и тяхната собствена културна идентичност.

Медицинският колеж да отговори на всички изисквания на ЕД 77/452; 77/453; 35/2006 за обучение на регулирани професии: рехабилитатор, медицински лаборант, рентгенов лаборант, здравен инспектор, помощник фармацевт и зъботехник.

Основните задачи на Медицинският колеж – Пловдив, в съответствие с неговите главна цел и мисия са:

1. Обучение на студентите от професионално направление “Здравни грижи” за нуждите на медицинската практика и здравеопазването.

 • Следдипломно обучение – специализация и продължителна квалификация на медицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването.
 • Провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на здравните грижи за задоволяване на човешките потребности на здравата и болната личност.
 • Изучаване, усвояване и прилагане на постиженията на световната медицинска наука и практика в областта на здравните грижи.
 • Разработване на методи, технологии, програми, модели и др. за профилактика, здравни грижи и рехабилитация на социално-значимите заболявания.
 • Да мотивира и възпитава сред обучаваните стремеж за хуманност, етично отношение и професионално поведение в духа на клетвата на Флоранс Найтингел.
 • Да изгражда и повишава своя международен престиж и авторитет на българската медицинска школа.
 • Да популяризира и утвърждава здравословен начин на живот и поведение сред населението.

Вашето съобщение