ВТУ Тодор Каблешков – София

Категория: Университети


Населено място: София


Адрес: ул. "Гео Милев" 158


Телефон: +359/ 02 9709 211


Факс: +359/ 02 9709 242


Имейл: office@vtu.bg


Facebook: ВТУ


Web: http://www.vtu.bg/

За насГалерияЗапитване

История

1922 – Със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военоорганизационна структура.
1928-1946 – Железопътното училище е в състава на Железопътния полк към Министерството на войната, обучението е поставено на пълна военна основа, при войнишки казармен режим, на завършилите се признава полувисше образование.
1946-1950 – Училището е преименувано на Средно държавно железопътно училище и преминава към Министерството на железниците, пощите и телеграфите, младежите отново получават полувисше образование, а военният режим е заменен с полувоенен.
1950-1958 – В Средното транспортно училище и Транспортния техникум към Министерството на транспорта се приемат младежи и девойки със завършен девети клас, които получават средно техническо образование. От учебната 1956/57 година образователният ценз при приемане е променен и срокът на обучение е три години, полувоенният режим се запазва.
1958-1962 – Създаден е Полувисш железопътен институт към Министерството на транспорта. Променен е образователният статут на училището от средно на полувисше гражданско учебно заведение със срок на обучение три години, полувоенният режим е премахнат.
1962-1984 – Полувисшият железопътен институт вече е военно учебно заведение към Министерството на транспорта, военният му статут е приравнен с този на военните училища към Министерството на отбраната. Завършилите училището получават офицерско или старшинско звание. С Указ № 671/22.09.1967 г. Полувисшият железопътен институт приема името на Тодор Каблешков – апостол от Априлското въстание и автор на историческото “Кърваво писмо”.
1984 – Създадено е Висше военно транспортно училище “Тодор Каблешков”. То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.
1 септември 2000 – Със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.
20 септември 2001 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от пет години.
25 юни 2003 – Висшето транспортно училище внедрява Система за управление на качеството, която посреща изискванията по следния стандарт EN ISO 9001:2000
26 февруари 2004 – След положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, Министерският съвет взе решение за преобразуване на ВТУ “Тодор Каблешков” в УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ.
22 юни 2006 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от шест години.
18 юни 2006 – Висшето транспортно училище продължи валидността на сертификата за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията по стандарта EN ISO 9001 : 2000

Нашата мисия

Мисията на ВТУ Тодор Каблешков е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.

Стратегически задачи и приоритети на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:

 • да дава знания и умения, адекватни на съществуващите пазарни условия и перспективите за развитие на страната и обществото;
 • да съдейства за интелектуално и духовно личностно развитие чрез свободен обмен на знания и идеи;
 • да подготвя за професионална реализация, включително с обучение през целия живот;
 • да създава нови научни знания, приложни продукти и технологии, в интерес на просперитета на обществото;
 • да утвърждава интеграция между обучение, научни изследвания, иновации и практика;
 • да приобщава към ценностите на гражданското общество и демокрацията.
 • Стратегическите задачи и приоритети на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:
 • предлагане на специалности с високо и устойчиво търсене, в съответствие с очертаващите се тенденции на образователния пазар и пазара на труда;
 • модернизиране на образователния процес чрез нови форми, методи и технически средства, водещи до повишаване на качеството на обучение;
 • прилагане на европейски стандарти в учебния процес чрез интегриране с други институции, обмен на добри практики и реализиране на съвместни проекти;
 • хармонизиране на учебните планове и програми в съответствие с Болонския процес и ефективна подкрепа на академичните мобилности;
 • насочване на обучението според изискванията на бизнеса чрез поддържане на устойчиви връзки с фирми, професионални организации, правителствени и неправителствени институции;
 • полагане на постоянни грижи за кариерно ориентиране и консултиране на студентите;
 • осигуряване на възможности за продължаващо обучение и квалификация през целия живот;
 • насърчаване и стимулиране на научноизследователската дейност в условията на конкурентност;
 • утвърждаване на ВТУ като академична институция със значимо национално обществено влияние;
 • превръщане в регионален образователен, научен и експертно-консултативен център в областта на транспорта;
 • усъвършенстване на системата за управление на качеството и компютърните информационно-обслужващи системи като основа за вземане на управленски решения;
 • подобряване на средата за обучение и отдих чрез реновиране, придобиване на ново оборудване, спортни съоръжения, развитие на почивната база.

Вашето съобщение