МГ “Гео Милев” – Плевен

Категория: Професионални гимназии


Населено място: Плевен


Адрес: ж.к.“Сторгозия”


Телефон: 064 680 996


Факс: 064 680 905


Имейл: mg_plewen@abv.bg


Web: http://www.pleven-mg.com

 

МГ “Гео Милев”

МГ “Гео Милев” – Плевен е сравнително младо училище. Неговата ранна история се свързва с образователните трансформации на новата комунистическа власт след 9 .09.1944г. и откритото през 1950 г. в Плевен Първо народно единно училище. От него по – късно се отделя гимназията. Училището е настанено в солидната сграда на Мъжката гимназия /сега там се помещава Медицински университет/. В духа на образователните стратегии на времето Министерството на народната просвета го определя за опитно политехническо училище поради добрата материална база, която успява да си създаде.
Непрекъснато се работи и по обогатяването и модернизирането на материално – техническата база, което оптимизира училищната среда и подобрява условията, в които протича учебния процес.

Обществен съвет

Със заповед № РД-13-647/28.12.2016 г. на Директора на училището
бе определен поименният състав на Обществения съвет към МГ „Гео
Милев“, гр. Плевен.
1. Поименен състав на членовете на Обществения съвет на в МГ „Гео
Милев“ – град Плевен за периода от 01. 01.2017 г. до 01.01.2020г.:

1. Иво Николаев Йолов
2. Хари Димитров Найденов
3. Тодор Илиев Тихолов
4. Сашо Владимиров Бетов
5. Елена Иванова Кирицова
6. Галина Иванова Цветкова
7. Светлана Костадинова

Поименен състав на резервните членове на Обществения съвет на в МГ

„Гео Милев“ – град Плевен за периода от 01. 01.2017 г. до 01.01.2020г.:
1. Георги Ангелов Андрейчев
2. Галя Максимова Иванова
3. Теменужка Асенова Георгиева
4. Пламен Кръстев Маринов
5. Цветелина Христова Таскова
6. Мима Иванова Якова

Незаети места:

След изтичане на срока за записване на класираните ученици за V клас научебната 2017/18 година (29.06.2017год.) незаетите места са 9 (девет).

Форми на обучение:

1. Училищното обучение се осъществява в дневн, индивидуална,
самостоятелна и комбинирана форма.
Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище
форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището.
2. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, или в
комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди
началото на учебната година.
3. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни
часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.
4. Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и
текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка,
определени от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от
обучението на учениците.

Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински
документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за
здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече
от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107,
ал. 4 от ЗПУО;
Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен план,
разработен по чл. 95 на ЗПУО и държавния образователен стандарт за учебния план.
За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично
разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от
директора на училището.
Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2,
т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират
в домашни или болнични условия.
5. Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и
изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен
план.

Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или
родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия,
създадена към регионалното управление на образованието.
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелка,
избран от ученика.
Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии,
чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището
Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три
поредни сесии, се смята за отписан от училището.
6. Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по
реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета
от училищния или индивидуалния учебен план.

Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище,
в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си,
при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се
преподава;
4. ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет
от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако
преместването се извършва след началото на втория учебен срок.
Комбинираната форма на обучение се осъществява:
1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици
от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което
води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение.
2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание
пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от
екипа по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО.
3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като
в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за
създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв
екип. В екипа при необходимост може да се канят и други специалисти.
4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от
организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на
индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и
да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение
на ученика.
5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете
на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват
индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на
обучение в 30- дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за
създаването на екипа.
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на
учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се
извършва обучението в комбинирана форма.

Комбинирана форма на обучение по ал. 2. т. 2 може да се осъществява по един или
няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и
постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с
документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни
състезания и конкурси.

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188 от ЗПУО
идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения,
надвишаващи постиженията на неговите връстници, извършва оценка на
индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да
се обучава в комбинирана форма на обучение;
2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по
индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета,
разработени по чл. 95 от ЗПУО;
3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание,
съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на
родителя/настойника;
4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на
компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна
програма по един или няколко учебни предмета;
5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в
училището;
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от броя на
учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се
извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование и не
повече от 70% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.
При комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или
съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен
план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет,
който ученикът е изучавал преди преместването си.
индивидуалното обучение по ал. 5 може да се осъществява от приемащото училище –
по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6
и 7 от ЗПУО;