ПУ ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ

Категория: Университети


Населено място: Кърджали


Адрес: бул. „Беломорски” № 26


Телефон: 036166469


Факс: 036162352


Имейл: lk@uni-kardzhali.com


Web: www.uni-kardzhali.com

За насСпециалностиЗапитване

ПУ ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ – всичко което е нужно да знаете.
Пловдивски университет ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.
Филиалът има 53-годишна история, от които 35 години като полувисш институт и 18 години като филиал на Пловдивския университет. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”. Преобразуван е с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления. Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 31 щатни преподаватели, от които: 8 доценти, 7 главни асистенти – доктори, 15 главни асистенти и 1 асистент.

Във Филиал „Любен Каравелов” се осъществяваше обучение на студенти в следните професионални направления и специалности:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА

 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Предучилищна педагогика и чужд език

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 • Български език и английски език
 • Български език и история

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 • Стопанско управление

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ

 • Туризъм

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

  • Екология и опазване на околната среда / Биология и опазване на околната среда

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Кандидатстването във ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ се извършва чрез: полагане на конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. За повече информация – в секция Кандидат-студенти в полза на всеки кандидат студент.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Филиал „Л. Каравелов” е разположен в центъра на град Кърджали. Учебният корпус, намиращ се на бул. „Беломорски” – 26, има разгърната площ 12 000 кв. м. и осигурява много добри условия за обучение на своите над 700 студенти.

Учебният процес се провеждат в 45 климатизирани аудитории, семинарни и лабораторни зали. За осигуряване на модерно обучение са оборудвани 8 мултимедийни кабинета, 2 компютърни зали, 8 специализирани лаборатории по природни науки, кабинет по музика, физкултурен салон, фитнес зала и студентска книжарница. Студентите се обучават в: аудитории с обща площ – 3 100 кв.м., лаборатории с площ – 880 кв.м., компютърни зали – 160 кв.м. Филиалът разполага с голяма актова зала, библиотека има полезна площ 550 кв. м., а залите за спорт – 920 кв.м.
Материалната база на библиотечния център предлага отлични условия за обучение и самоподготовка.
Разполага с 44 500 тома литература и 500 тома периодика. Има зала за свободен достъп и две чителни с около 70 читателски места. На разположение на 450-те активни читатели (студентите и преподавателите) са 9 компютъра и 1 мултимедия.
Осемчасов интернет достъп за студенти, преподаватели и служители е осигурен в компютърните зали и в библиотечния център. На територията на цялата сграда е осигурен и безжичен интернет достъп. Кандидат-студентите и настоящите студенти могат да получат полезна информация и от специализирания сайт на Филиала.

Специалности във ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ:

 

 • “Стопанско управление”

 

Специалността “Стопанско управление” е университетска специалност в професионално направление Администрация и управление. В подготовката на студентите по тази специалност са включени базови знания по икономика, организация и управление на бизнес организациите.
Изграждат се умения за диагностика на проблеми в бизнес среда, разработване и избор на управленски решения, организация и контрол на изпълнението им.
Обучението се осъществява на базата на българския и световен опит в подготовката на мениджъри.
Срокът на обучение е четиригодишен. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Могат да се реализират като управляващи на различни нива на бизнес организациите.
Желаещите могат да продължат образованието с в магистърски програми

ПРЕЗ 2008 ГОД. СПЕЦИАЛНОСТТА “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” Е АКРЕДИТИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 6 ГОДИНИ.

 

 • “Туризъм”

 

“Туризъм” е университетска специалност. Студентите се обучават по бакалавърска програма със срок от 4 години. Освен традиционните за специалността в учебния план са включени и учебни дисциплини с акцент върху културно-историческото наследство.

Обучението в специалност “Туризъм” осигурява на студентите отлична професионална подготовка в областта на маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност в отрасъл Туризъм.

Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” специалност “Туризъм” притежават висока организационна, социално-икономическа подготовка. Професионалният профил се формира от знания и умения за ефективно използване на туристическата дейност в областта на географските и климатични дадености в България, богатството и оригиналността на националните паметници на историята и културата, фолклора, традициите на самобитната архитектура. Специално внимание се отделя на езиковата подготовка и умения за бизнес комуникация и водене на делова кореспонденция на чужд език.

Обучението се осигурява от утвърдени и известни със своите научни разкрития преподаватели проф. Божидар Димитров, проф. Николай Овчаров, проф. Антонина Кузманова, доц. Пламен Павлов и др.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми.

 

 • “Биология и опазване на околната среда”

 

Специалност “Биология и опазване на околната среда” е нова за Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали и в този вид не се предлага в други висши училища в страната. Разкриването й се аргументира със значимите екологични проблемите на нашето съвремие, породени от мощното влияние на антропогенния фактор. В голяма степен тези проблеми са свързани с опазването на компонентите на околната среда, което доведе до растяща потребност от нов тип специалисти с добра теоретична и практическа подготовка за строежа и функционирането на природата.

Спецификата на бакалавърската програма по „Биология и ООС” аргументира необходимостта от придобиване на знания в двете основни направления: чрез заложените фундаментални биологични дисциплини и чрез надграждащи, специфични дисциплини и професионално-практически дейности. Така се постига основната цел да се дадат на студентите широки познания в областта на биологията, екологията и опазването на околната среда. В хода на обучението се получават първо: познания за основни биологични структури и процеси, овладяват се методи и подходи за изучаването на живите системи. Студентите придобиват солидни теоретични знания и практически умения в областта на природните науки като – ботаника, зоология, анатомия, физиология, микробиология, генетика, биохимия, химия, физика, математика, информатика и др. Второ – бъдещите специалисти се запознават със значими научни области като екологията, опазването на човешкото здраве, околната среда и нейните компоненти, съвременните технологии за обработка и пречистване на флуиди, състоянието на климата и водите, почвите и въздуха; методите и критериите за оценка на състоянието на околната среда, запознават се и с методите на биологичния мониторинг, както и с българско и международно законодателство в областта на околната среда.

Обучението на студентите по специалност „Биология и ООС” се провежда според утвърдена учебна документация и съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Учебният процес е осигурен с необходимия брой висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, главно от Биологическия факултет на Пловдивския университет. Филиал-Кърджали предоставя на студентите необходимите условия за аудиторна и извънаудиторна дейност – учебни зали и специализирани лаборатории, а практическото обучение се провежда в естествена среда.

Бакалаврите по Биология с компетенции в областта на опазването на околната среда могат да намерят реализация във всички сфери, в които се разработват проблемите на опазването, обогатяването и възпроизводството на околната среда – в различни научно-изследователски звена на БАН и Селскостопанската академия, учебни и производствени биологични лаборатории и институти, във висши училища, специализирани медико-биологични лаборатории, във фирми, разработващи екологични експертизи, в общините и кметствата по проблеми на екологията и опазването на околната среда, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

 

 • Български език и английски език

 

Специалността е педагогическа. Двете направления – български език и английски език са равнопоставени. Студентите се обучават по бакалавърска програма в срок от 4 години.

Изучават се фундаментални дисциплини като езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и английския език, история на българската литература и английската литература, основни методически и педагогически дисциплини.

Обучението се осъществява от утвърдени и известни със своите научни изследвания хабилитирани преподаватели като проф. Иван Куцаров, проф. Иван Добрев, проф. Д. Дженкинс, доц. Иван Чобанов, доц. Ж. Иванов, доц. Вера Маровска, доц. К. Лукова и други.

След успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и учител по английски език и литература” в общообразователните училища. Могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

Завършилите имат право да продължат обучението си в магистърски програми.

ПРЕЗ 2008 ГОД. СПЕЦИАЛНОСТТА “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” Е АКРЕДИТИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 6 ГОДИНИ.

 

 • Български език и истоия

 

Специалността е педагогическа. Двете направления – български език и история са равнопоставени. Студентите се обучават по бакалавърска програма в срок от 4 години.
Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език, история на българската литература, основни методически и педагогически дисциплини.

Историята се изучава в три направления: Българска история, Балканска история и Световна /обща/ история. Преподават се задължителни фундаментални дисциплини като археология, етнология, стара история, тракология, средновековна обща история, история на Византия, съвременна история на България, историография, архивистика, музейно дело.

Обучението се осъществява от утвърдени и известни със своите научни изследвания хабилитирани преподаватели като проф. Иван Куцаров, доц. Иван Чобанов, доц. Вера Маровска, проф. Иван Добрев, академик Васил Гюзелев, проф. Цветана Георгиева, проф. Елена Грозданова, доц. Людмил Спасов, доц. Диляна Ботева, доц. Пламен Павлов и други.

След успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и учител по история” в общообразователните училища. Могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

Завършилите имат право да продължат обучението си в магистърски програми.

ПРЕЗ 2008 ГОД. СПЕЦИАЛНОСТТА “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ” Е АКРЕДИТИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 6 ГОДИНИ.

 

 • “Начална училищна педагогика и чужд език”

 

Основна цел на обучението по специалност “Начална училищна педагогика и чужд език” (НУПЧЕ) е подготовката на педагогически кадри с висше образование и образователно-квалификационна степен Бакалавър за системата на начално образование в България. Професионалната квалификация “Педагог, начален учител и учител по чужд език” дава възможност на завършилите студенти да бъдат правоспособни учители по всички учебни дисциплини и по чужд език в началната училищна степен, в школи, курсове и алианси по ранно и начално езиково обучение. Те се подготвят да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно просветни функции.

Специалността подготвя кадри по хибридна специалност – начална педагогика и чужд език. Дублетният й характер дава възможност за по-широка бъдеща реализация. Подготовката на учители в две научни направления е показала своята ефективност и приложимост в практиката. В този смисъл специалността е отговор на държавната образователна политика за ранно чуждоезиково обучение в начална степен.

С оглед на специфичността на Кърджалийския регион и нуждата от нов тип кадри, присъствието на специалността в рамките на Филиала отговаря на пазарните нужди и е съобразена с новите обществени реалности.

Обучението на студентите по специалност НУПЧЕ се провежда според необходимата учебна документация по образователно-кавалификационна степен и форма на обучение. За целта са разработени квалификационна характеристика, учебен план и програми, чието съдържание и качество са в съответствие с целите на ОКС в професионално направление “Педагогически науки” (1.2.Начална училищна педагогика и чужд език). Осигурени са условия за професионално-практическата подготовка на студентите.

Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация. Специалността се обслужва от 20 хабилитирани лица, 4 доктори на науките и 13 нехабилитирани преподаватели (главни асистенти).

 

 • „Предучилищна педагогика и чужд език”

 

Завършилите специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” получават образователно- квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “педагог, детски учител и детски учител по чужд език”.
Специалността подготвя кадри по хибридна специалност – предучилищна педагогика и чужд език. Дублетният й характер дава възможност за по-широка бъдеща реализация. Подготовката на педагози в две научни направления е показала своята ефективност и приложимост в практиката. Те могат да бъдат детски учители по чужд език в общинските и частните детски градини, в курсовете, школи и алианси за ранно чуждоезиково обучение. Придобилите тази професионална квалификация могат да извършват и други научно -методически и организационно- управленски дейности както в системата на образованието, така и в институции, имащи образователно- просветни функции. Бакалавърът по “Предучилищна педагогика и чужд език” изгражда в хода на обучението си умения и компетентности да организира и провежда:

– възпитателно взаимодействие с деца от предучилищна възраст в детски заведения /държавни, частни, специализирани и профилирани/;
– чуждоезиково обучение по съответен език: английски, френски, немски, руски.

Възможностите за реализация са в следните направления:

– предучилищен педагог и учител в детската градина;
– учител по чужд език ;
– педагог в детска ясла;
– педагог- психолог в обединено детско заведение;
– преподавател в центрове за работа с деца и детски школи;
– конкурсна административно-управленска длъжност;
– конкурсна научна длъжност;
– длъжност в езиковите центрове и школи, в институции за масова и художествена комуникация.

Вашето съобщение